نبرد نهایی
امام على علیه‏السلام : هر كس چشم خود را [از نامحرم] فرو بندد، قلبش راحت می‏شود.
بنابر آنچه ذكر شد، سرزمین موعود مكانی است كه صهیونیست‌ها و غیرصهیونیست‌ها به آن باور مشترك دارند، چنانچه غیرصهیونیست‌ها (ارتدوكس‌ها) كه به مذهب، تعهّد بیشتری دارند، رسیدن به چنین آرزویی را به قضا و قدر الهی محوّل نموده‌اند و هر گونه تلاش برای دست‌یابی به سرزمین موعود را با دم مسیحایی منجی عالم ممكن و تلاش قهرآمیز را برای كسب سرزمین موعود نامشروع می‌دانند؛ زیرا آنان معتقدند باید كفّارة گناهان خود را كه همانا ظلم و ستم در حقّ پیامبران الهی بود

 

صهیونیست‌ها با انگیزة حكمرانی، ریاست طلبی، توسعه طلبی، جهان‌خواری، كینه‌جویی و انتقام از دیگر ادیان و اقوام به تصرّف فلسطین و تشكیل یك دولت تحمیلی به نام اسرائیل اقدام كردند و نام آن را متظاهرانه دفاع از هویّت یهودیان و تقویت دین یهود و انجام وظیفة دینی و توراتی برای تحقّق وعدة تورات نهادند. این سخن از طرف یك رهبر حماس یا یك مقام بلندپایة ایرانی نیست؛ بلكه مصاحبة یكی از خاخام‌های ضدّصهیونیسم است كه در سال 1384 ش. به دعوت ایران و با هماهنگی دفتر گفت‌وگوی ادیان و تمدّن‌های سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی انجام داده است. امّا به راستی، چرا با وجود پیوند گسست ناپذیر ملّیت یهودی با مذهب یهود، دولت غاصب اسرائیل همواره خود را در مقابل و رودررو با خاخام‌های یهودی ارتدوكس احساس می‌كند و نمی‌تواند از پشتوانة معنوی خود برای پیشبرد هدف‌های توسعه طلبانه و كسب آرامش در سرزمین موعود و گسترش قلمرو خود از نیل تا فرات بهره ببرد؟چه رابطه‌ای بین خاخام‌های یهودی با دولت غاصب اسرائیل وجود دارد و چگونه است كه آنان خطّ مشی متفاوتی را با صهیونیست‌های یهودی ترسیم كرده‌اند؟در مقالة حاضر چگونگی و تاریخچة شكل گیری دولت صهیونیست و همچنین چرایی مخالفت گروه زیادی از یهودیان خارج از سرزمین فلسطین با صهیونیست بررسی شده است.

اسرائیل

اسرائیل از دو كلمة «اسرا» به معنی غلبه و «ایل» به معنی اله یا الله تشكیل شده است.
«بنی‌اسرائیل» خود را به حضرت یعقوب كه نام دیگرش اسرائیل بود، نسبت می‌دهند. حضرت یوسف تنها فرزند یعقوب بود كه از میان 12 فرزند او در مصر به نبوّت رسید و پس از او در میان بنی‌اسرائیل اختلاف و نفاق افتاد و اندك اندك از دین و اجداد خود دست كشیدند و به بت‌پرستی روی آوردند. این وضعیت تا تولّد حضرت موسی(ع) ادامه داشت؛ مبارزات مداوم حضرت موسی(ع) با فرعون و نظام شرك نتیجه داد و قوم بنی‌اسرائیل را به آیین یكتاپرستی دعوت كرد. پس از درگذشت موسی(ع) و در دورة نبوّت یوشع بن نون، یهودیان توانستند در سایة مجاهدت‌های یوشع در سال 1227 قبل از میلاد، اراضی كنعان را تصرّف كنند. اینجا همان «ارض موعود» است كه همواره یهودیان از عصر یوشع خود را مالك آن می‌دانستند.

صهیونیسم

صهیونیسم از تركیب دو واژة «صهیون» و «ایسم» تشكیل شده است. صهیون نام ارتفاعی در شهر «بیت المقدّس» است كه یهودیان معتقدند، مدفن داوود پادشاه اوّلین حكومت یهودی است. آنان در مواردی این نام را بر تمامی شهر «بیت المقدّس» اطلاق می‌كنند.

این عبارت به جنبشی سیاسی نسبت داده می‌شود كه هدف نهایی و اصلی آن، احیای حكومت داوود و سلیمان در همان مرزهایی است كه در كتاب تورات به یهودیان وعده داده شده است؛ یعنی محدودة میان رود نیل در مصر تا رود فرات در عراق كه به اعتقاد یهودیان (اعمّ از صهیونیست و غیر صهیونیست) به عنوان «سرزمین موعود» شناخته می‌شود.
در تورات حضرت ابراهیم(ع) از طرف خداوند این وعده را دریافت می‌كند كه از نیل تا فرات به فرزندان او بخشیده می‌شود و یهودیان، خود را تنها وارثان و فرزندان حضرت ابراهیم(ع) می‌دانند. این در حالی است كه در همان كتاب تورات اسماعیل یعنی پدر اعراب كنونی نیز جزو فرزندان ابراهیم(ع) هستند.

اوّلین صهیونیسم

واژة صهیونیسم اوّلین بار در سال 1890م. توسط یك متفكّر یهودی به نام ناتان پیرنبوم به كار رفت. شش سال بعد بود كه اوّلین نظریّه‌پرداز صهیونیسم به نام تئودور هرتسل كتابی را با عنوان «دولت یهود» منتشر كرد.
هرتزل یك روزنامه نگار بود كه با دیدن وضع یهودیان در اروپا و دنبال كردن ریشة گرفتاری‌های آنان، به این نتیجه رسید كه یهودیان باید دولتی مستقل داشته باشند. وی افكار و نظرات خود را در كتاب دولت یهود منعكس كرد.
وی برای تحقّق این نظریّه و ایجاد «موطن یهود» تلاش‌های دیپلماتیك خود را بر روی فلسطین محدود نكرد. او میان آرژانتین و فلسطین مردّد بود. پس از كنفرانس «بال» تماس‌های مستقیم و غیرمستقیم را با سلطان عثمانی، عبدالحمید دوم برقرار كرد و سعی نمود رضایت او را برای در اختیار گرفتن فلسطین در ازای دریافت 20 میلیون لیرة عثمانی جلب كند كه در تحقّق خواسته‌های خود حتّی با واگذاری امتیازهایی فراتر از آن، موفّق نشد. جواب ردّ سلطان عثمانی وی را ناامید نكرد و به سرسختی خود در این باره ادامه می‌داد تا اینكه بر اثر بیماری در سال 1904م. درگذشت؛ امّا زحمات وی بی‌نتیجه نماند؛ زیرا یك سال بعد (1905م.) هفتمین كنگرة صهیونیست‌ها برگزار شد و سرانجام با رد كردن تمام گزینه‌های دیگر برای برپایی دولت یهود، نوك پیكان صهیونیسم جهانی را متوجّه فلسطین كرد. هر چند آنها خرید زمین از فلسطینی‌ها را از قبل به قیمت‌هایی كه طمع اعراب ساكن در منطقة فلسطین را برمی‌انگیخت، آغاز كرده بودند و تا مدّتی كه آنان از مقاصد یهودیان آگاه نشده بودند، از فروش زمین خودداری نمی‌كردند. جنگ جهانی اوّل همه چیز را تغییر داد؛ زیرا امپراتوری عثمانی نابود شد و سرزمین‌های تحت اختیار دولت عثمانی تجزیه گردید و «انگلستان» قیمومیّت «كانون ملّی یهودیان» را برعهده گرفت و مهاجرت یهودیان به سرزمین فلسطین روزافزون شد و كار به زد و خورد و درگیری كشید؛ یعنی اوّلین جرقّة جنگ و درگیری فلسطینیان ساكن با یهودیان مهاجر زده شد. تا اینكه پس از جنگ جهانی دوم، صهیونیست‌های ساكن فلسطین اعلام استقلال كردند و تولّد دولت اسرائیل را به آگاهی مردم جهان رساندند.

رابطة دین و دولت در اسرائیل


هر چند رابطة دین و دولت در اسرائیل بسیار  پیچیده است و مرزبندی مشخّصی بین این دو مقوله وجود ندارد؛ امّا به نظر می‌رسد نخستین مناقشة بین یهودیان سكولار و مذهبی بر سر اشاره به نام خدا در بیانیة استقلال بود.
سران احزاب ارتدوكس یهودی در سال 1947م. از طرف دیوید بن گورین بنیانگذار دولت عبری دعوت شدند تا به همراه یهودیان سكولار در تأسیس دولت اسرائیل و تنظیم بیانیة استقلال شریك شوند.
آنان این دعوت را پذیرفتند؛ امّا بر آغاز بیانیه با نام خدا با سكولارها اختلاف پیدا كردند كه سرانجام هر دو گروه بر واژه‌ای توافق نمودند كه نظر آنان را تأمین كرد.
در واقع، اختلاف سكولارها و ارتدوكس‌ها از شروع بیانیه با نام خدا فراتر بود؛ زیرا ارتدوكس‌های مذهبی دولت یهود را به عنوان ابزاری می‌خواستند كه به واسطة آن بتوانند احكام شریعت یهود را اجرا كنند و بر ماهیّت این دولت اصرار داشتند؛ حال آنكه سكولارها بر پایة تشكیل دولتی بر پایة ملّیت یهود تأكید می‌ورزیدند. طبیعی بود، با اختلاف‌های مبنایی كه این دو گروه داشتند، برای تدوین قانون اساسی با مشكل مواجه شوند و به همین دلیل پس از گذشت 60 سال از تأسیس دولت اسرائیل، این دولت غیرقانونی، قانون اساسی ندارد و بر مبنای سلسلة قوانین عادی اداره می‌شود.
سكولارهای یهودی برای تأمین نظر مذهبی‌ها اقتدار سنّتی خاخام‌های ارتدوكس را كه سابقه‌اش به دوران سلطة امپراتوری عثمانی و قیمومیّت انگلیس بر فلسطین بازمی‌گشت، پذیرفتند و آن را «ترتیبات وضع موجود» نام نهادند. البتّه، حفظ ترتیبات وضع موجود به چگونگی وضعیت دولت اسرائیل از نظر بین‌المللی بستگی دارد و چنانچه اقتدار اسرائیل افزایش یابد، بی‌تردید شرایط برای ارتدوكس‌های یهودی داخل اسرائیل سخت‌تر خواهد شد.

مخالفان یهودی صهیونیسم


امّا مخالفان ارتدوكسی دولت اسرائیل كه 12 درصد یهودیان را تشكیل می‌دهند- پس از تشكیل دولت غاصب اسرائیل توسط صهیونیست‌ها- نهضت ضدّصهیونیستی خود را آغاز كردند و تاكنون همچنان در حال چالش با آنها در كشورهای مختلف جهان می‌باشند. این فرقه تشكیل دولت یهودی را به رسمیت نمی‌شناسد و اقدام دولت اسرائیل را مخالف با آیین خود می‌داند.
در سال 1947م. خاخام جی زی دوشیسكی بلندپایه‌ترین خاخام شهر بیت المقدّس از سوی 60 هزار خاخام نامه‌ای به سازمان ملل نوشت و در این نامه مخالفت خود را با تشكیل كشور صهیونیستی ابراز داشت كه سازمان ملل به نامه توجّهی نكرد و برخلاف نظر بسیاری از خاخام‌های یهودی، اسرائیل تأسیس شد.
به گفتة یكی از خاخام‌های یهودی مخالف صهیونیسم، به دنبال این اقدامات، یهودیان ضدّصهیونیست از خشم مؤسّسان دولت یهودی (اسرائیل) در امان نبودند و حتّی در مواردی تعدادی از آنان جان خود را در راه مخالفت با دولت اسرائیل از دست دادند.
اكنون نیز مخالفت با دولت یهودی از سوی ارتدوكس‌های یهودی با واكنش دولت اسرائیل مواجه می‌گردد. در مواردی آنان باید تاوان مخالفت خود را با اسرائیل بپردازند؛ چنانچه اخیراً بزرگ‌ترین كنیسة یهودیان مخالف صهیونیسم در ایالت «نیویورك» به آتش كشیده شد.
به اعتقاد ارتدوكس‌های مخالف اسرائیل، خداوند یهودیان را به جرم اعمال ناشایست‌شان از فلسطین متفرّق كرد و بدین وسیله آنها را تنبیه نمود و تا هنگامی كه شایستگی‌های دینی به یهودیان بازنگردد، آنان حقّ بازگشت به فلسطین را ندارند. به باور آنان طبق متن كتب مقدّس، بازگشت به سرزمین فلسطین با آرامش و مسالمت‌آمیز محقّق خواهد شد، بنابراین مهاجرت‌های تحمیلی از كشورهای مختلف به فلسطین و جنگ و خونریزی و شكنجه برای حضور آنان غیرمشروع است.
به گفتة خاخام آرنولد كوهن، سخنگوی سازمان یهودی ناتا دیكارناست ـ  مقرّ این سازمان یهودی در لندن می‌باشد و شعبه‌های بسیاری در سراسر اروپا دارد ـ آرمان نهایی این سازمان، نابودی دولت اسرائیل است و سردمداران دولت اسرائیل تاكنون چندین مرتبه قصد ترور او را داشته‌اند.
وی ضرورت تأسیس اسرائیل بزرگ قبل از ظهور منجی را غیرممكن می‌داند و در این ارتباط می‌گوید: تشكیل دولت اسرائیل برخلاف آموزه‌های تورات و غیرشرعی است؛ زیرا خداوند بعد از معصیت بزرگ بنی‌اسرائیل (مصلوب ساختن حضرت عیسی(ع)) حقّ برگزیدگی را از آنان سلب كرد و دیگر برای بنی‌اسرائیل چاره‌ای جز تسلیم در برابر قضا و قدر و انتظار ظهور مسیحا نیست. در آن زمان این حضرت مسیح(ع) است كه قضاوت نهایی می‌كند.

تناقض آشكار


بنابر آنچه ذكر شد، سرزمین موعود مكانی است كه صهیونیست‌ها و غیرصهیونیست‌ها به آن باور مشترك دارند، چنانچه غیرصهیونیست‌ها (ارتدوكس‌ها) كه به مذهب، تعهّد بیشتری دارند، رسیدن به چنین آرزویی را به قضا و قدر الهی محوّل نموده‌اند و هر گونه تلاش برای دست‌یابی به سرزمین موعود را با دم مسیحایی منجی عالم ممكن و تلاش قهرآمیز را برای كسب سرزمین موعود نامشروع می‌دانند؛ زیرا آنان معتقدند باید كفّارة گناهان خود را كه همانا ظلم و ستم در حقّ پیامبران الهی بود، بپردازند و برای رسیدن به این باور مذهبی صبر پیشه كنند؛ امّا صهیونیست‌ها معتقدند: یهودیان در طول تاریخ رنج‌ها و مشقّت‌های فراوانی را متحمّل شده‌اند و سزاوار نیست كه برای رسیدن به آرمان‌های خود تلاشی نكنند. این گروه اعتقادی به دخالت دین در سیاست ندارد و اصولاً بنیان‌گذاران جنبش صهیونیست، اغلب خود را افرادی غیرمذهبی و ملحد معرفی می‌كردند و هم اكنون نیز رهبران بیشتر احزاب سیاسی در اسرائیل، خود را سكولار معرفی می‌كنند. امّا سؤال اینجاست كه چرا این گروه با وجود اعتراف به الحاد و غیرمذهبی بودن، خود را به یك باور مذهبی (رسیدن به سرزمین موعود) مقیّدتر از یهودیان ارتدوكس می‌دانند و باید تاوان این تناقض آشكار را ملّت فلسطین بپردازد.

ماهنامه موعود شماره 125-126

نوع مطلب : مقالات، اشرار یهودی یا صهیونیزم، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

نوآم چامسكی، زبان شناس و سیاستمدار آمریكایی هشدار داد كه این كشور به دلیل سیاست‌های اشتباه سیاسی و اقتصادی خود با بحران مالی بسیار شدیدی روبرو شده و قدرت آن در حال افول است.

 
به گزارش فارس، چامسكی در مقاله‌ای با عنوان "آمریكا در حال افول " در سایت "تروث آوت " با اشاره به اظهارات "گیاكومو چیوزا " در مقاله‌ای در فصلنامه اخیر علوم سیاسی می‌نویسد: "همه می‌دانند كه آمریكا كه تنها چند سال پیش همانند غولی عظیم‌الجثه با قدرتی بی‌همتا و خواسته‌هایی بی‌نظیر جهان را طی می‌كرد اكنون در حال افول است و با چشم‌انداز فروپاشی روبرو شده است. " در واقع همگان به این مسئله اعتقاد دارند و این مسئله دلایلی دارد كه به رغم تحت كنترل بودن برخی شرایط باز هم صادق است. در آغاز باید به این نكته اشاره كنیم كه این افول از زمان جنگ جهانی دوم كه آمریكا در نهایت قدرت خود قرار داشت و زمانی آغاز شد كه پیروزی‌های چشم‌گیر دهه 90 پس از جنگ خلیج فارس كه نوعی خودفریبی بود، بدست آمد. 
 
* آمریكا خود افول این كشور را رقم زده است 
 
یكی دیگر از مسائلی كه همه بر آن اتفاق نظر دارند، دستكم كسانی كه عمدا خود را به نابینایی نمی‌زنند، این است كه افول آمریكا مسئله‌ای است كه از سوی خود این كشور ایجاد شده و اپرای كمدی تابستان جاری در واشنگتن كه كشور را منزجر كرده و جهان را متعجب كرده است ممكن است در تاریخچه دموكراسی پارلمانی سابقه نداشته باشد. 
این نمایش حتی ممكن است حامیان آن را نیز بترساند. قدرت جمعی اكنون نگران آن است كه تندروهایی كه در مسند قدرت قرار گرفته‌اند در واقع ممكن است عمارت بزرگی را كه سرمایه‌ها و دارایی‌هایشان بر روی آن بنا شده را ویران كند، كشور قدرتمندی كه منافع آنها را تامین می‌كرد. 
 
* احزاب آمریكایی توجهی به احقاق حقوق مردم ندارند 
 
سلطه شركت‌ها بر سیاست و جامعه كه تاكنون بیشتر جنبه اقتصادی داشته به نقطه‌ای رسیده كه هر دو سازمان‌های سیاسی كه در این مرحله احزاب سنتی را تداعی می‌كنند از احقاق حقوق مردم درباره مسائل مورد بحث دور افتاده‌اند. از نظر مردم، اولین نگرانی این كشور بیكاری است. در شرایط كنونی كه بحران تنها با یك انگیزه قوی از سوی دولت قابل حل است باید راه حلی ارائه می‌شد كه با افول كشور و هزینه‌های داخلی همخوانی داشته باشد و همین ابتكار می‌توانست میلیون‌ها شغل را نجات دهد. 
 
* 72 درصد مردم آمریكا خواستار اخذ مالیات مضاعف از ثروتمندان هستند 
 
برای موسسات مالی، نگرانی اصلی كسری بودجه است؛ بنابراین تنها كسری بودجه است كه درباره آن بحث می‌شود. بر اساس نظرسنجی كه از سوی روزنامه واشنگتن‌پست و ای‌بی‌سی نیوز ارائه شده، تعداد زیادی از مردم آمریكا خواستار حل معضل كسری بودجه با اخذ مالیات از افراد بسیار ثروتمند هستند (72 درصد موافق و 27 درصد مخالف هستند). كاهش برنامه‌های بهداشتی از سوی تعداد زیادی از افراد مورد مخالفت قرار گرفته است؛ بنابراین نتیجه احتمالی بر خلاف نظر مردم و عكس این مسئله خواهد بود. 
 
* مجلس نمایندگان آمریكا تحت تسلط جمهوری‌خواهان با خواسته‌های مردم بیگانه است 
 
برنامه رویكردهای سیاست بین‌الملل نیز به بررسی این مسئله پرداخت كه مردم چگونه می‌توانند كسری بودجه را از بین ببرند. استیون كول، مدیر این برنامه می‌گوید: "روشن است كه دولت و مجلس نمایندگان تحت تسلط جمهوری‌خواهان با ارزش‌ها و اولویت‌های مردم در رابطه با بودجه بیگانه هستند. ". 
 
* مردم آمریكا خواستار كاهش هزینه‌های دفاعی هستند 
 
این بررسی نشان‌دهنده اختلافی عمیق است: "بزرگ‌ترین اختلاف در هزینه‌ها این است كه مردم خواستار كاهش عمیق هزینه‌های دفاعی هستند و این در حالی است كه دولت و مجلس نمایندگان افزایش در این هزینه‌ها را پیشنهاد داده‌اند. مردم همچنین خواستار هزینه بیشتر برای آموزش مشاغل، آموزش و كنترل آلودگی هستند و نه اقداماتی كه دولت یا مجلس نمایندگان انجام می‌دهند. ". 
"سازش " نهایی و به عبارت بهتر تسلیم شدن به تندروهای راست‌گرا مغایر این درخواست‌هاست و یقینا منجر به رشد اقتصادی آرام‌تر و آسیب درازمدت به همه افراد غیر از ثروتمندان و شركت‌ها می‌شود كه از منافع بی‌سابقه آن بهره می‌برند. 
مسئله‌ای كه به آن پرداخته نشده این است كه همان‌طور دین بیكر، اقتصاددان نشان داد كسری بودجه در صورتی از بین خواهد رفت كه سیستم ناكارآمد خصوصی درمانی در آمریكا با یك سیستم مشابه دیگر كشورهای صنعتی جایگزین شود كه نیمی از هزینه‌ها و درآمدهای درمانی را دارند و می‌تواند كارایی بهتری داشته باشد. 
موسسات مالی و داروسازی بزرگ بسیار قدرتمندتر از آن هستند كه حتی درباره این گزینه‌ها فكر كنند. به همین دلایل گزینه‌های اقتصادی دیگر مانند اخذ مالیات كمتر از معاملات مالی اصلا مد نظر قرار نمی‌گیرند. 
در عین حال وال‌استریت همچنان هدایای جدیدی را دریافت می‌كند. كمیته تخصیص اعتبار مجلس نمایندگان درخواست بودجه كمیسیون امنیت و تبادلات مالی را رد كرد كه اولین مانع علیه سوءاستفاده‌های مالی بود. بنگاه حمایت از مصرف‌كننده نیز با چنین كاهش بودجه‌ای روبرو خواهد شد.
 
* مخالفت كنگره آمریكا با كاهش گازهای گلخانه‌ای 
 
كنگره تسلیحات دیگری را نیز برای مبارزه‌اش علیه نسل‌های آینده در اختیار دارد. به گزارش نیویورك‌تایمز، شركت الكتریك آمریكا كه یكی از صنایع همگانی مهم این كشور محسوب می‌شود هنگامی كه با مخالفت جمهوری‌خواهان با حفاظت از محیط زیست روبرو شد، از حمایت‌هایش از "تلاش مردم برای جلوگیری از وارد شدن دی‌اكسید كربن از یك كارخانه تولید برق ذغال سنگی دست كشید و این خود ضربه‌ای سنگین به تلاش‌ها برای حذف گازهای گلخانه‌ای بود كه مسئول گرم شدن هوای زمین هستند. ". 
این ضربه‌هایی كه از سوی خود آمریكا به این كشور وارد می‌شود و روز به روز هم بر قدرت آنها افزوده می‌شود، تازه نیستند. آنها به دهه 1970 برمی‌گردند كه اقتصاد سیاسی ملی دستخوش تغییراتی بزرگ شد و در نهایت منجر به ایجاد آنچه كه از آن به عنوان "عصر طلایی " كاپیتالیسم یاد می‌شود، گردید. 
دو عامل مهم در این باره مالی‌سازی (تغییر ترجیح سرمایه‌گذار از سرمایه‌گذاری برای تولید صنعتی به فاینانس، بیمه و املاك) و دیگری خارج كردن چرخه تولید از كشور بود. پیروزی ایدئولوژیك "دكترین‌های بازار آزاد " كه مانند همیشه با وسواس انتخاب می‌شد، ضربه‌های بیشتری را وارد آورد و به تعدیل قوانین، قوانین اختیارات شركت‌ها كه به منافع كوتاه مدت ارج می‌نهادند و تصمیم‌های سیاسی مشابه دیگر تعبیر شد. 
 
* تمركز ثروت آمریكا در دست حدود یك درصد مردم این كشور است 
 
تمركز ثروت منجر به قدرت سیاسی بیشتری شد و چرخه‌ای نادرست را تشكیل داد كه ثروت زیادی را برای حدود یك درصد جمعیت كشور به ارمغان آورد كه اكثر آنها مدیران اجرایی شركت‌های بزرگ و مدیران بخش بودجه‌های معاملاتی بودند و این در حالی بود كه درآمد واقعی اكثر افراد جامعه رو به تحلیل گذاشت. در نتیجه این اقدامات، هزینه‌های انتخاباتی به طور سرسام‌آوری افزایش یافت و هر دو حزب را به سوی تامین بودجه از سوی شركت‌ها سوق داد؛ و همان‌طور كه توماس فرگوسن، اقتصاددان سیاستمدار در روزنامه فایننشال‌تایمز نوشت آنچه از دموكراسی سیاسی باقی مانده بود در حالی كه هر دو حزب سیاسی آمریكا به حراج جایگاه‌های خود در كنگره پرداختند، رنگ باخت. 
فرگوسن افزود: "احزاب اصلی سیاسی روش كار را از خرده‌فروشانی مانند وال مارت، بست بای یا تارگت به عاریه گرفتند. احزاب كنگره آمریكا بر خلاف دیگر قانون‌گذاران جهان توسعه‌یافته قیمت‌هایی را در ازای ایجاد خلاء‌هایی در روند قانون‌گذاری تعیین می‌كنند. " قانون‌گذارانی كه بیشترین بودجه را برای حزب خود جمع‌آوری كنند پست‌هایی را نیز دریافت خواهند كرد. 
 
* موسسات مالی پس از دوران طلایی كاپیتالیسم از قدرت اقتصادی خیره‌كننده‌ای برخوردار بودند 
 
به گفته فرگوسن، نتیجه این است كه بحث‌ها "به شدت بر تكرار ناپایان شعارهایی متمركز خواهد بود كه هیچ جذابیتی برای گروه‌های سرمایه‌گذار داخلی و سهامدارانی ندارد كه دولت برای تامین منابع خود به آنها وابسته است. ". موسسات مالی پس از دوران طلایی كاپیتالیسم پیش از سقوط سال 2007 شان كه خود مقصر وقوع آن بودند، از قدرت اقتصادی خیره‌كننده‌ای برخوردار بودند كه بیش از سه برابر سهم آنها از منافع شركت‌ها بود. پس از شكست سال 2007، تعدادی از اقتصاددانان به بررسی عملكرد خود در زمینه مسائل اقتصادی پرداختند. رابرت سالو، برنده جایزه نوبل به این نتیجه رسید كه تاثیر كلی آنها ممكن است منفی بوده باشد: "موفقیت‌ها احتمالا ارتباطی با كارایی اقتصاد واقعی ندارند و این در حالی است كه مصیبت‌ها و بحران‌ها منجر به انتقال ثروت از مالیات‌ دهندگان به ثروتمندان می‌شوند. ". 
 
* موسسات مالی آمریكا دموكراسی سیاسی در این كشور را از بین بردند 
 
موسسات مالی با تكه تكه كردن باقی‌مانده‌های دموكراسی سیاسی پایه‌های پیشرفت این روند مرگبار را بنا گذاشتند و این روند تا زمانی كه قربانیانشان مایل به رنج كشیدن در سكوت باشند، ادامه خواهد یافت.
نوع مطلب : افشاگری، مقالات، اشرار یهودی یا صهیونیزم، آمریکا و غرب یک دروغ بزرگ، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
شبکه تلویزیونی تازه تاسیس "زمزمه" متعلق به رابرت مرداک یهودی ، قصد دارد برنامه های خود را با تغییر ذهنیت و سبک زندگی زنان فارسی زبان روی آنتن بفرستد.
به گزارش مشرق، این گزارش که نگاهی به عملکرد شبکه تلویزیونی تازه تاسیس زمزمه دارد، با رویکردی توصیفی- تحلیلی به فعالیت های این شبکه می‌پردازد.
زمزمه، دومین شبکه تلویزیونی سرگرم‌کننده عمومی و رایگان فارسی‌زبان در خاورمیانه است. این شرکت حاصل سرمایه‌گذاری بخش آسیایی شرکت اخبار و گروه رسانه‌ای موبی است.
در ماه می ۲۰۱۱، سهم سرمایه‌گذاری هر یک از این شرکت‌ها ۵۰ درصد اعلام شده است. زمزمه همانند شبکه خواهر خود فارسی۱، ۲۴ ساعت شبانه روز و هفت روز هفته به پخش برنامه‌های سرگرم‌کننده تلویزیونی با دوبله فارسی می‌پردازد. دفتر مرکزی این شبکه تلویزیونی در شهر رسانه‌ای دبی واقع شده است.
بهره مندی از فضای تعاملی وب، راهکاری است که امروزه رسانه های نوین و تازه تأسیس خود را ملزم به استفاده از آن می دانند تا بتوانند مخاطب خود و نظراتش را در تصمیمات و راهبردهای رسانه ایشان موثر بدانند. زمزمه نیز با ایجاد صفحه ای به نام خود در شبکه اجتماعی فیس بوک و راه اندازی وب سایت خود، ضمن تلاش برای معرفی، واکنش های مخاطبان را نیز تحت نظر می گرفت. 
این فرآیند در مورد شبکه اجتماعی فیس بوک از تاریخ 9 خرداد 90 آغاز شد و تا روز افتتاح، در مدت زمان حدود 40 روز، 16 اعلان به این صفحه ارسال نمود که عمده آنها معرفی سریال هایی بود که در فهرست کنداکتور این شبکه قرار گرفته بود.
استفاده از تکنیک ایجاد عطش برای مخاطب به وسیله پخش تیزرهای جذاب از سریال هایی که قرار بود در این شبکه پخش شود روی صفحات این شبکه در شبکه های اجتماعی و وب سایت اصلی در این 40 روز به انحاء مختلف صورت می گرفت؛ ولی نتوانست تعداد مشتاقان خود را در فیس بوک حتی به 6000 نفر نیز برساند.
سعد محسنی و روپرت مرداک
هدف از راه اندازی زمزمه چیست؟

به گزارش مشرق،جاهد محسنی، برادر سعد محسنی و از مالکان موبی گروپ در همایش "رسانه های گسترش یافته آمریکا" که در باشگاه ملی خبرنگاران در واشنگتن دی سی برگزار شد، در خصوص شبکه رادیویی آرمان اعلام کرده بود که ما در پی "تغییر اجتماعی" هستیم. کلید واژه ما هم تأکید روی زنان است. یعنی زنان اسم رمز حرکت به سمت توسعه غربی و اصلاحات اجتماعی هستند.
محسنی در ادامه سخنرانی اش تأکید کرده بود فکر نکنید صحبت زن و مرد به صورت دوستانه در رادیو چیز معمولی است؛ بلکه این سرآغاز تحول اجتماعی است که آرام آرام حرکت می کند؛ اما موثر است. 
از دیگر اعلاناتی که راجع این شبکه تلویزیونی شده است، نسبت خواهری دادن آن به فارسی 1 ، دیگر شبکه تلویزیونی این گروه رسانه ای است. اینکه چرا نسبت خواهری به این شبکه داده اند، شاید به دلیل تمرکز این شبکه روی مخاطب زنان است. اما اینکه چرا با وجود شبکه ای مانند فارسی 1، این گروه اقدام به راه اندازی شبکه ای دیگر با همان فرکانس و روی همان ماهواره و با همان اهداف اعلان شده (سرگرمی توسط برنامه های دوبله شده به فارسی) نموده، خود جای بسی تأمل دارد که در آینده نزدیک مشخص می شود.

از بارزترین خصوصیات خواهرها می توان به همسانی و والدین مشترک اشاره کرد. اینکه والدین هر دوی این دو شبکه گروه موبی و شرکائی است که در انتها به غول رسانه ای و صهیونیستی نظیر رابرت مورداک می رسد، واضح و مشخص است. از ویژگی های همسانی این دو شبکه می توان به بهره گیری از سریال هایی اشاره کرد که به سختی می توان موضوع و سوژه اصلی آنها را عناوینی غیر از خیانت، رابطه های آزاد جنسی، فرزند نامشروع، طلاق، دوستی ها و ارتباطات نامشروع و دیگر موارد حیا زدایی از زن و مرد و ویرانگر روابط خانوادگی دانست.
یکی از مهمترین دلایل، وجود راهبرد تغییر سبک زندگی اسلامی- ایرانی جامعه ایران به سبک زندگی لیبرال و غربی کشورهای سازنده این سریال ها هستند. بیشتر سریال های شبکه فارسی1 تولید کشوهای امریکا، کره، کلمبیا، مکزیک و ترکیه است.
با فرض متأثر بودن تولیدات رسانه ای هر کشور از سبک زندگی نهادینه شده و رایج در آن، پی خواهیم برد که امریکا در زمینه سبک زندگی غربی خود را صاحب سبک می داند و برای ترویج و یکسان سازی آن در جهان تلاش می کند.
اگر در قاره آسیا بخواهیم غربی ترین کشورهای شرقی را نام ببریم، بی تردید کره جنوبی در صدر خواهد بود. کشوری که به واسطه رشد اقتصادی چشمگیر خود که توسط غرب برای آن پایه ریزی شد، خود را مدیون و وابسته به صنایع مختلف غرب از جمله فرهنگ می داند و از آن تبعیت می کند.
در صورتیکه بخواهیم از غربی ترین کشور منطقه امریکای لاتین نام ببریم، به کشوری به عنوان کلمبیا خواهیم رسید که به واسطه حضور آزادانه فاسدترین قدرت های مافیایی امریکایی و غربی در آن به مرکزی برای فساد، قاچاق مواد مخدر، جرم و جنایت مشهور شده است.
در منطقه خاورمیانه نیز با وجود اسلامی بودن بیشتر کشورها، ترکیه با داشتن نظامی لائیک و وجود الزامات و شرایط کاملا غربی برای زندگی به کشوری با سبک زندگی غربی در میان دیگر کشورهای منطقه شهره است..

چگونگی افتتاح این شبکه
به گزارش مشرق، پس از مدت ها تبلیغ در فضای مجازی و پخش پرومو و تیزرهای تبلیغاتی روی این شبکه و شبکه هم‌سانش فارسی 1، نهایتا اعلان می شود افتتاح این شبکه در تاریخ 18 تیرماه صورت خواهد پذیرفت. تاریخی که برای بسیاری از مردم ایران یادآور حوادث تلخ و فتنه انگیز 18 تیرماه 78 است که گویی انتخاب این تاریخ برای افتتاح این شبکه، پیامی را برای مخاطب خود ارسال می دارد که "آری، ما سرآغاز حرکت اعتراضی شما را فراموش نکرده ایم؛ اگرچه قرار نیست به موضوعات سیاسی به شکل مستقیم بپردازیم. با بهره مندی از حاشیه هایی نظیر قراردادن تاریخ افتتاحیه در مناسبت های مورد نظر شما، به شما نشان می دهیم آرمان هایتان را دنبال خواهیم نمود و تا سرنگونی نظام اسلامی در کنار شما خواهیم ماند؛ هرچند از مسیری طولانی تر ولی اثرگذارتر از روش های نظامی و سیاسی."
از جمله دلایل دیگر مهم بودن مناسبت های سیاسی برای دست اندرکاران این شبکه می توان به سخنی از سعد محسنی، مدیر این گروه رسانه ای اشاره داشت که درباره دومین شبکه تازه تأسیس خود در چند ماه آینده اینطور بیان می دارد: " شبکه دیگری در دست راه اندازی است. این شبکه یک برند شناخته شده بین المللی است که بیشتر درصدد جذب مخاطبان مرد است. ما در فکر راه اندازی این شبکه قبل از اواسط سپتامبر هستیم."

قبل از اواسط سپتامبر، اشاره ای نسبتا صریح به مناسبت مشهور این ایام یعنی یازده سپتامبر دارد که هرچند ممکن است این گروه در این تاریخ موفق به راه اندازی شبکه خود نشود؛ اما تاحدودی تمایل خود را به چنین تاریخ هایی برای افتتاح شبکه های به ظاهر غیرسیاسی خود نشان می دهد..
در پروموی تبلیغاتی این شبکه که حدود 30 ثانیه طول می کشد، 25 کات تصویری وجود دارد که متشکل از صحنه های سریال های مختلفی که قرار است در این شبکه پخش شود انتخاب شده است. جملات کلیدی که در این پرومو به صورت شعار نوشته می شود، عبارتند از "با ما همراه شوید و شبکه جدیدتان را تجربه کنید" و "از هرچه که دوست دارید بیشتر خواهید داشت".
آنچه در این دو جمله محور قرار گرفته، القای حس اطمینان به مخاطب در مورد مطلوب بودن این شبکه و منطبق بودن آن با تمامیلات مخطابانش است. البته پیش فرضی که مسلم واقع شده، مالکیت شبکه است که درچند بخش مختلف متعلق به مخاطب ذکر شده و بر آن تأکید شده است.
در وله یک دقیقه ای که به مناسبت افتتاح این شبکه با شمارش معکوس از 60 شروع شد، حدود 50 کات تصویری استفاده شد که خود نمایانگر آگاهی دست اندرکاران این شبکه از لزوم بهره مندی از ریتم و سرعت بالا در برنامه ها و تیزرهای شبکه به واسطه وجود مخاطب جوان آن است.
بیشتر تصاویر استفاده شده مطابق هدف گذاری از پیش اعلان شده شبکه، تصاویری از زنان و دختران است که در حالت های مختلف به نمایش در می آید؛ تفریح در طبیعت، میهمانی، مطالعه کتاب (مثنوی معنوی و دیوان حافظ)، خوشنویسی، نان پختن، رقص و پایکوبی، چایی خوردن در قهوه خانه های سنتی، نوازندگی موسیقی، در آغوش گرفتن یکدیگر، رانندگی همراه با شادی و رقص و ...
بررسی رویکرد فرهنگی و راهبردی برنامه ها
* ترویج سبک زندگی غربی با ظاهری شرق پسند
با توجه به تحلیل سریال های پخش شده توسط شبکه فارسی1 و نسبت آنها با سبک زندگی کشورهای سازنده، به نظر می رسد این رویداد در مورد شبکه تازه تأسیس گروه موبی نیز صدق می کند. همانطور حجم غالب سریال های این شبکه امریکایی است که به جهت ارائه سبک زندگی ای غربی، ولی متناسب با شرایط کشورهای کمتر توسعه یافته، بیشتر از زبان اسپانیولی استفاده شده است. انتخاب سریال های تولید امریکا ولی با زبانی غیر انگلیسی، نشان دهنده هدفمند بودن انتخاب ها براساس سبک زندگی خاص کشورهای اسپانیولی زبان است که به لحاظ الگویی برای غربی سازی و استحاله فرهنگی جامعه ای مثل ایران مناسب تشخیص داده شده است.
افتتاحیه این شبکه مطابق دیدگاه دست اندرکاران این گروه که بر این اعتقادند مخاطبان ایرانی گرایش و تمایل ویژه ای به سریال های کره ای دارند، با تنها سریال کرده ای در حال حاضر این شبکه شروع می شود که نمایانگر اهتمام ویژه دست اندرکاران این شبکه به جذب اولیه مخاطب و سپس تغییر ذائقه تدریجی آن است.
پخش برنامه ای رقابتی مانند "پروژه مد" نیز جدا از استفاده از تجربه دیگر رسانه ها در جذب مخاطب با ابزار ایجاد حس رقابت و مسابقه را دارد، بلکه صراحتا نیز به ترویج مد و پوشش های مبتذل آن هم در سبک امریکایی آن می پردازد.

* القای پیام های لیبرال فمینیستی
این رویکرد شبکه، با نحوه انتخاب برنامه ها و سریال های آن آشکار شده است. به طور مثال در اولین سریال پخش شده از آن که احتمالا جزو هدفمندترین انتخاب های دست اندرکاران برای افتتاحیه شبکه است (سریال کافه پرنس)، دختری را مشاهده می کنیم که به واسطه فعالیتش به عنوان پیک موتوری و کلاه ایمنی ای که بر سر دارد، مرد تشخیص داده می شود و از جمع های زنانه طرد می شود.
مثبت نمایاندن تمایل دختری که از رابطه ای نامشروع باردار شده در سریال "ارورا"، مشروعیت بخشیدن به عشق یک دختر کولی برخلاف قواعد و هنجارهای اجتماع خود در سریال "کولی ها"، الگو سازی از دختری روستایی که به واسطه فرار از منطقه زندگی اش به اروپا به بزرگترین قاچاقچی مواد مخدر اروپا مبدل می شود در سریال "ملکه جنوب"، ارزش نهادن بر زنی که دو برادر برای تصاحب او با هم می جنگند در سریال "تاوان" و باز هم الگوپردازی از دختر فقیری که کنت ثروتمندی عاشق او می شود در سریال "الیسا".
همانطور که مشاهده می شود، سوژه ها و داستان های بیشتر سریال های این شبکه نیز با محوریت زنان و احتمالا به منظور تحریک حس برتری جویی و حق طلبی آنان انتخاب شده است.

* قبح زدایی از گرایشات هم جنسگرایی و ترویج آن
متأسفانه هم در تیزرها و وله های تبلیغی و هم در بیشتر سریال های این شبکه شاهد تصاویری از ابتذال پوششی و انحطاط اخلاقی زنان حاضر در برنامه ها هستیم؛ به نحوی که با توجه به هدف گذاری قشر زنان به عنوان مخاطبان این شبکه، به بهانه وجود مخاطب زن، تصاویری از شوخی های غیراخلاقی، درآغوش گرفتن همدیگر، رقص و گاه معاشقه زنان با یکدیگر به نمایش در می آید که همگی گواه آن است که سیاستگذاران این شبکه و شبکه ای که در ماه های آینده مختص مردان راه اندازی خواهد شد، در پی قبح زدایی از گرایشات هم جنسگرایی در لابه لای برنامه های خود را دارند. گویا سردمداران این گروه رسانه ای به پیروی از اربابان پشست پرده خود در دوره ای که تبلیغات اعتبار بخشی به هم جنسگرایی در سطح غرب به اوج خود رسیده و در هر جشنواره هنری و گردهم آیی حقوق بشری خود به کوچکترین اقدامات منادیان این گرایش روی خوش نشان داده و مورد تقدیرشان قرار می دهند، جهت جذب مشارکت های بیشتر آنان، تمایل دارند که این گرایش ضد دینی و ضد انسانی را ترویج کنند.
نکاتی درباره لوگو و رنگ آن

زمزمه
به گزارش مشرق،همانگونه که پیشتر شاهد استفاده مصرانه از رنگ قرمز و صورتی  در شبکه فارسی1 بودیم، اینک استفاده صریح از رنگ زرد را در شبکه زمزمه مشاهده می کنیم که انسان را بر آن وا می دارد که بر مبحث روانشناسی رنگ ها تأملی بیشتری داشته باشد.
با وجودی که اثر رنگ‌ها تا حدودی ذهنی است و در مورد اشخاص مختلف فرق می‌کند؛ امّا برخی از تاثیرات رنگ‌ها دارای معنی یگانه‌ای در سراسر جهان هستند. رنگ‌هایی که در طیف رنگ‌ها در ناحیه قرمز قرار دارند به عنوان رنگ‌های گرم شناخته می‌شوند که این دامنه‌اش از احساسات گرم و صمیمانه تا احساس خشم و عصبانیت متغیر است. رنگ‌هایی که در ناحیه آبی قرار دارند، رنگ‌های سرد نامیده می‌شوند و شامل آبی، ارغوانی و سبز هستند. این رنگ‌ها معمولاً آرامش بخشند.
رنگ زرد، رنگی گرم و شاد است. این رنگ باعث افزایش سوخت و ساز بدن انسان می‌شود. چون زرد از بقیه رنگ‌ها زودتر دیده می‌شود، بیشتر از بقیه برای جلب توجه مورد استفاده قرار می‌گیرد. رنگ زرد افكاری را به انسان القا می‌كند كه بیشترین تاثیر را بر نیروی خود درمانی فرد می‌گذارد. فعال شدن این نیرو مانند آن است كه در درون انسان انرژی نهفته عظیمی ‌یك‌باره آزاد شود. تمامی‌فعالیت‌های ذهنی فرد به وسیله نیروی رنگ زرد به حركت در می‌آید. از طرفی برای از بین بردن ناملایمات، یاس و ناامیدی رنگ زرد مفید واقع می‌شود زیرا نیروی رنگ زرد به فرد امیدواری به زندگی و نیروی زیستن می‌بخشد. سیستم عصبی معده، روده‌ها، كلیه‌ها و تمامی ‌جهاز‌هاضمه تحت تاثیر این رنگ قرار دارند و اگر ناراحتی در آنها ایجاد شود به وسیله رنگ زرد می‌توان آن را درمان کرد.
رنگ زرد از یك سو بر شادمانی و خوشبختی دلالت دارد و از سوی دیگر بر ترس و فریبكاری. اگر می گویند كسی به رنگ زرد است، یعنی ترسو می باشد. بنابراین این رنگ یك مفهوم منفی در بعضی فرهنگ ها دارد. رنگ زرد جهت سوگواری در مصر به كار برده می شود. هنرمندان قرون وسطی از لباس زرد برای نشان مرگ استفاده می كردند.

معرفی سریال ها و برنامه ها


کافه پرنس
کافه پرنس: داستان زندگی گو یون چان (یون هون هی) است که برای گذران زندگیش دست به هر کاری می زند. چوی هان گیول (گونگ یو) وارث یک شرکت مواد غذایی بزرگ است؛ ولی از آنجایی که مادربزرگش همیشه به دنبال سامان دادن اوست، مدام با دخترهای دم بخت برای او قرار ملاقات ترتیب می دهد. یک روز هان گیول با یون چان برخورد می کند و اشتباهاً فکر می کند پسر است. پس از این ملاقات یک ایده جالب به او الهام می شود که هان گیول تصمیم می گیرد تا یون چان را استخدام کند تا نقش یک معشوقه همجنس گرا را برایش بازی کند تا اینگونه از شر قرار ملاقات های از پیش تعیین شده توسط مادربزرگش نجات پیدا کند و ...


پروژه مد
پروژه مد: برنامه ای تلویزیونی با موضوع طراحی مد و محصول امریکا است که در ایام آخر هفته از این شبکه پخش می شود. مجری این برنامه هایدی کلوم، یک مدل مشهور است. این برنامه به صورت یک مسابقه طراحی شده که طی آن شرکت کنندگان در یک زمان مشخص و با وسایل و دستورالعمل های از پیش تعیین شده، باید بهترین لباس ها را طراحی کنند. کار طراح ها مورد داوری قرار گرفته و هر هفته یک یا چند نفر از آنها از دور مسابقه حذف می شوند.


کولی ها
کولی ها: سریال آخر این شبکه، داستانی است عاشقانه مملو از مفاهیم سِحر و جادو، شوق و هوس بین یک دختر جوان کولی و مردی غیر کولی. این عشق نه تنها به دلیل تبعیضی که بسیاری از مردم برای کولی ها قائل می شوند؛ بلکه بخاطر قوانین کولی ها که بنا بر آن هیچ ارتباط با غیر کولی ها را ندارند، تبدیل به یک عشق ممنوع می شود و ....اوروراارورا: داستان عشقی است بین دختری به نام ارورا و پسری به نام لورنزو؛ ولی به دلایلی از هم جدا می مانند. دختر از پسر صاحب فرزندی نامشروع می شود و بعد از به دنیا آمدن بچه، سخت مریض می شود. پدرش که یک دانشمند برجسته است، بدن ارورا را منجمد کرده و او را برای بیست سال در یک کپسول کرایونیک نگه می دارد تا بتواند برای آن درمانی بیابد. زمانی که ارورا به هوش می آید، متوجه می شود همه چیز تغییر کرده؛ در حالیکه دخترش فکر می کند که خواهرش است. لورنزو نیز با دوست صمیمی او ازدواج کرده و او نیز شیفته پسر لورنزو می شودد و ...
ملکه جنوبملکه جنوب: این مجموعه که برای آخرشب های ایام آخر هفته مخاطبان این شبکه انتخاب شده، داستان ترزا مندُزا،  یک دختر روستایی مکزیکی است که با طی حوادثی به قدرتمند ترین زن در دنیای پر از خطر قاچاق مواد مخدر در اروپا تبدیل می شود. فرار از شهر کوچکش کالیکان، از ساحل مکزیک تا سواحل اسپانیا، اورا تبدیل به ملکه کوکایین در سواحل جنوبی اسپانیا کرد. گسترش کار او در سه قاره و چگونگی روابط او با مردهایی که در زندگی اش بودند باعث می شود تا نگران جانش باشد و ...
حریم شکسته
حریم شکسته: داستان مهاجرت خانواده ای است که بعد از مرگ رئیس قبیله، تصمیم گرفتند شهر خود را در سیسیل ترک گفته و زندگی جدیدی را در شمال شروع کنند. پسران این خانواده، تونی و سانتی با اینکه شدیدا به هم وابسته اند؛ ولی مثل گچ و پنیر با هم فرق دارند. سانتی یک آدم خجالتی درون گرا با اراده ای آهنین است که معتقد است تحصیلات می تواند تغییر بزرگی در زندگی ایجاد کند. تونی آدمی احساساتی، دم دمی مزاج و بی حوصله که معتقد است که تنها چیزی که ارزش حفظ کردن را دارد عزت و احترام است. در ادامه این دو برادر ناگزیر با هم رو برو خواهند شد و ...

تاوان
تاوان: داستان درباره دو برادر دوقلو است که به خاطر عشق به یک زن با هم می جنگند. این داستان در پایان سال هزار و هشتصد، در یک فضای حکومتی و در جایی که همه از هم رازهایی رو مخفی می کنند و پشت یکدیگر علیه هم کار می کنند، اتفاق می افتد و ...
الیسا: داستان عاشقانه دیگری که در آن الیسا سکالزی دختری است که در فقر به دنیا آمده ولی دارای نجابتی است که قلب کُنت فابریزیو ریستوری را نرم می کند. مانند سیندرلا، الیسا از بین حسادت رعیت ها و تکبر خانواده ای معتبر گذر می کند. او مسئول خنثی کردن نقشه پیچیده ای می شود که علیه شاه طرح ریزی شده است و ...چه کسانی در پشت پرده این شبکه هستند؟

سعد محسنی: مهمترین فرد تصمیم گیر و اثرگذار روی این شبکه که در جلوی صحنه مشغول به فعالیت است، سعد محسنی همراه خواهر و برادرانش هستند. از سال 2002 که سعد همراه با دو برادرش جاهد و زید و خواهرش وژمه، از استرالیا به کابل آمدند، شرکت رسانه ای "موبی مدیا گروپ" شان را با رادیو "آرمان" شروع کردند.
محسنی ها تلویزیون طلوع را در سال 2004 با پولی که از اداره کمک های بین المللی ایالات متحده به دست آوردند (به نقل از نیویورک تایمز) راه اندازی کردند. پس از آن، دامنه فعالیت های "موبی گروپ" هر روز بیشتر و بیشتر شد تا این که امروز سه تلویزیون، یک رادیو، یک وب سایت خبری، شرکت تولید موسیقی، مجله انگلیسی، کافی نتهای زنجیره ای و شرکت خدمات اینترنتی، فقط بخشی از آن است.
سعد محسنی
سعد محسنی در استرالیا و انگلستان تجارب بانکداری و سرمایه گذاری دارد. وی شریک تجاری شرکت استار که یکی از زیرمجموعه های نیوز کارپوریشن به مالکیت رابرت مرداک است، می باشد. او قبلا سرالر «24» را برای طلوع خریده بود و این بار نیز چنین کاری را برای "فارسی 1" و "زمزمه" کرده است. بعضی  او را "رابرت مرداک افغانستان" لقب داده اند.
مجله تایمز اسامی 100 شخصیت برتر و پرنفوذ سال 2011 را اعلام کرد. در میان آنان، سعد محسنی، 35 امین نفر پرنفوذ جهان شناخته شده است.
راپرت مرداک، سرمایه دار بزرگ آمریکایی- استرالیایی، طی یادداشتی به تمجید از صاحب شبکه فارسی وان پرداخت و از توجهات ویژه اش به این شبکه فارسی زبان خبر داد.
وی که بارها ارتباط با فارسی وان را تکذیب کرده، گرچه در این یادداشت اشاره ای به نقش خود در شکل گیری این شبکه نکرد؛ اما تحلیلگران، اظهار نظر وی در مورد صاحب شبکه فارسی وان را، پذیرش تلویحی ارتباطش با این شبکه می دانند.
مرداک برای سعد محسنی که یکی از 100 چهره ی با نفوذ مجله تایم شناخته شده، نوشته است: "من با سعد محسنی 44 ساله (تاجر جوان قندهاری) از طریق یک دوست مشترک آشنا شدم و من به سرعت دریافتم که او ارزش این را دارد که به او توجه شود. به نظر من، او مطلع ترین فرد در جهان در مورد افغانستان است. برای همین است که ما با هم تجارت می کنیم."
این سرمایه دار مشهور آمریکایی - استرالیایی می افزاید: "سعد همراه برادرش پس از یازده سپتامبر از استرالیا به کشور خود بازگشت. البته مالکیت او بر روزنامه و تلویزیون، بدون شک او را تبدیل به بانفودترین فرد افغانستان کرده است و نقشی بزرگ در شکل گیری افکار مردم بازی می کند. او شجاعت زیادی از خود نشان می دهد و به شدت دولت کرزای را به اتهام فساد به باد انتقاد می گیرد."
وی با اشاره به سابقه ی طالبان در افغانستان و ترس و واهمه ی تلویزیون این کشور برای نشان دادن تصویر زنان، می گوید: "سعد از اینکه مردان و زنان را در تلویزیون نشان بدهد نترسید؛ چیزی که طالبان اجازه آن را هیچ گاه نمی داد. او از اینکه کار درستی انجام بدهد، نمی ترسد."

جاهید محسنی: برادر سعد محسنی که در افغانستان متولد شده و اینک از مدیران گروه موبی است. او مسئولیت های دولتی ای نیز در افغانستان داشته است؛ مسئول هماهنگی دفتر جذب کمک های اهدا کنندگان به افغانستان، اولین انجمن توسعه و بودجه های توسعه ملی افغانستان. او به عنوان دبیرخانه کمیته هماهنگی اقتصادی کابینه و به عنوان یک مشاور وزیر نیز خدمت کرده است.  او در سال 1980میلادی (1358) به استرالیا مهاجرت کرد و دارای مدرک کارشناسی بازرگانی و کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی است. وی زبان های دری، انگلیسی و ژاپنی را به خوبی صحبت می کند.

زید محسنی: برادر دیگر سعد که متولد سال 1969 میلاد است. وی مدیر بخش های فنی و حقوقی گروه موبی است. او یک وکیل و حقوقدان خبره است که سوابق کاری نظیر ریاست اداره بازرگانی موسسه حقوقی ملبورن استرالیا را در کارنامه دارد. زید دارای تجربه قابل توجه در قانون شرکت های بزرگ و تجاری و تهیه پیش نویس های قانونی است. او همچنین شریک عامل مؤسسه حقوقی افغانستان است که مشغول خدمات دهی به  مشتریان، شرکت ها و دولت درمسائل تجاری و دعاوی حقوقی است.

وژمه محسنی: خواهر برادران محسنی است که اکنون مسئول استراتژی بازاریابی گروه موبی است. وی در زمینه بازاریابی ارشد شرکت بزرگ تکنولوژی تجاربی دارد. او در زمینه ارتباطات بازاریابی در هر دو زمینه بازار مصرف کننده و بازار کسب و کار به کسب و کار تخصص دارد.


حاج کمیل: حاج کمیل مستشار، مدیر هماهنگی و مشاور گروه موبی است که پیش از این چندین سال کاردار اقتصادی سفارت افغانستان در ایران بوده است.

نوع مطلب : مقالات، فرهنگی، مدارک دخالتهای غرب در ایران امروز، هالیوود و رسانه های صهیونیستی، اشرار یهودی یا صهیونیزم، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
در سایت‌ها با درج عکس می‌گویند: آن چه به عنوان مسجد الاقصی می‌شناسیم «قبة الصخره» است و شبهه مطرح می‌کنند که چرا سی سال است سنگ جایی که نمی‌شناسیم را به سینه می‌زنیم؟!

«ایکس – شبهه»: قبل از پاسخ و توضیح پیرامون «مسجدالاقصی و قبة الصخره»، دقت به همت، تلاش و جدیت عوامل داخلی به ایجاد هر گونه شبهه‌ای که احتمال کاهش شدت تنفر مسلمانان ایرانی از اسرائیل و ایستادگی آنها در دفاع از بیت‌المقدس را بدهد، لازم است. دیگر به هر شیوه و هر سخنی اگر چه غلط متوسل می‌شوند و چنین می‌اندیشند که به فرض چند نفر بدانند، مابقی که نمی‌دانند!‌ و یا دست کم ممکن است در چند نفر اثر نماید. اما پاسخ:

الف – مسجد الاقصی و مسجد قبة الصخره که پیامبر اعظم صلوات الله علیه و آله از آن جا به معراج برده شدند، هر دو در یک عرصه واقع شده است و کل آن مجموعه «مسجد الاقصی» نام دارد. چنان چه در عرصه‌ی حرم پیامبر (ص) مسجد النبی و یا در عرصه‌ی حرم حضرت امام رضا علیه‌السلام مسجد گوهرشاد نیز واقع شده است.

ب –  تصریح کلام وحی در قرآن کریم مبنی بر این که مبدأ معراج پیامبر اعظم (ص) مسجد الاقصی بوده است، گواه دیگری بر آن است که محل فعلی مسجد «قبة الصخره» در همان عرصه‌ی مسجد الاقصی واقع است.

«سُبْحانَ الَّذی أَسْرى‏ بِعَبْدِهِ لَیْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذی بارَكْنا حَوْلَهُ لِنُرِیَهُ مِنْ آیاتِنا إِنَّهُ هُوَ السَّمیعُ الْبَصیرُ» (1- الأسراء)

ترجمه: پاك و منزه است خدایى كه در مبارك شبى بنده خود (محمد) (ص) را از مسجد حرام (مكه معظمه) به مسجد اقصایى كه پیرامونش را (به قدوم خاصان خود) مبارك ساخت، سیر داد تا آیات خود را به او بنمایاند كه همانا خداوند شنوا و بیناست‏.

ج – با توجه به ارزش و احترامی که مسلمانان برای پیامبر اکرم (ص) و مسئله‌ی معراج قائل هستند، در اطراف صخره‌ای که معراج از آن واقع شد، بنایی کوچک و سپس مسجدی بزرگ احداث نمودند تا زوار نیز راحت‌تر به زیارت و عبادت بپردازند.

د – اگر عده‌ای نمی‌دانند که مسجد الاقصی با مسجد قبة الصخره متفاوت است، اما همه در یک مجموعه به نام «مسجد الاقصی» قرار دارند و کل آن منطقه مسجد الاقصی می‌باشد، دلیل نمی‌شود تا هیچ کس نداند.

ھ– مسلمانان سنگ یک یا دو مسجد را به سینه نمی‌زنند، بلکه سنگ اسلام، مسلمین، تاریخ، سرزمین‌ها، نوامیس و ارزش‌های اسلامی را به سینه می‌زنند و دشمن از همین امر ناراحت و نگران است.

و – مسلمانان معتقدند و می‌گویند: اگر قصه‌ی ساختگی «هلوکاست» کم و بیش واقعیتی دارد، یک شخصی به نام هیتلر، به نام مسیحیت و در یک سرزمین اروپایی به نام آلمان، عده‌ای یهودی را کشته است! حال جهان استکبار به نگاه دلسوز نسل آنان شده و می‌خواهد سرزمینی به آنان اختصاص دهد، آیا این سرزمین باید بخشی از خاک مسلمانان فلسطینی و بخشی از تاریخ و جغرافیای سیاسی و اعتقادی آنان باشد؟! چرا گوشه‌ای از خاک آلمان یا آن همه دشت و بیابان بی‌مصرف قاره‌ی آمریکا را به آنها نمی‌دهند؟! مسلمانان بر علیه این ذلت قیام می کنند و سنگ حقانیت و مظلومیت خود را به سینه می‌زنند. خواه عکس مجسد الاقصی را نشان دهند و یا عکس مسجد قبة الصخره را به نمایش بگذارند. پس، دعوا بر سر عکس از کدام گوشه‌ی یک مسجد نیست که عوامل داخلی و قلم بدستان و سنگر نشینان جبهه‌های سایبری صهیونیسم بین‌الملل، آن را بهانه‌ای برای اثبات غفلت یا نادانی مسلمانان در دفاع از بیت‌المقدس بنمایند.
نوع مطلب : شبهه ها، اشرار یهودی یا صهیونیزم، فرهنگی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
مدیر خاورمیانه امپراطوری رسانه ای رابرت مرداک گفته است که باوجود رسوایی‌ها و بحران اخیرش، همچنان به گسترش شبکه‌های جدید فارسی‌زبان خود در ایران و تاثیرگذاری بر خانواده های ایرانی اصرارخواهند داشت.

به گزارش مشرق، شرکت پخش برنامه‌های خاورمیانه، که زیرمجموعه شرکت نیوزکورپوریشن متعلق به رابرت مرداک یهودی است، اعلام کرده که باوجود رسوایی های اخیرش، قصد دارد تا دو شبکه ماهواره‌ای فارسی‌زبان دیگر خود را برای زنان و مردان فارسی زبان راه‌اندازی کند و بحران های اخیر شرکت مرداک، هیچ تاثیری در ادامه مواضع خصمانه اش علیه ایران ندارد.

کیث رابرت مرداک، یا مرداخ یا مردوخ، سرمایه‌دار یهودی‌الاصل آمریکایی-استرالیایی پیش از رسوایی اخیرش اعلام کرده بود که قصد دارد تا دو شبکه تلویزیونی فارسی زبان از طریق شراکت دفتر دبی با یک شرکت رسانه ای محلی راه اندازی نماید.

یکی از این شبکه ها به نام "زمزمه" (که از جانب برودکست خاورمیانه در دبی اداره می شود و سهام آن متعلق به شرکتهای موبی و نیوز کورپریشن است) زنان فارسی را هدف خود قرار داده و این شبکه در تاریخ شنبه 18 تیر ماه ساعت 19به وقت تهران آغاز به کار کرد.

شبکه دیگر نیز که در اواخر شهریور ماه افتتاح می شود، با هدف عملیات روانی علیه مردان فارسی زبان تاسیس خواهد شد.

وبگاه بیزینس اینسایدر در این خصوص نوشت که سعد محسنی، مدیر عامل این شرکتِ مستقر در دبی، با اشاره به افتضاح رسانه ای مرداک، بیان داشت: «این مسائل تأثیری بر روی ما نخواهد داشت. ما هیچ کاری انجام نداده‌ایم و همچنان از سوی نیوزکورپوریشن حمایت می‌شویم و فکر نمی‌کنم که در آینده این روند تغییر یابد».

وی در ادامه افزوده است: «ما کارهای خبری یا ژورنالیستی انجام نمی‌دهیم؛ ما شبکه‌ای هستیم که فقط به سرگرمی‌های عمومی می‌پردازد».

وی در مورد سومین شبکه این شرکت نیز اظهار داشت: «در نظر داریم در آینده دامنه کارهای تجاری خود را گسترش دهیم، که البته این کار عمدتاً به این بستگی دارد که امسال کار ما چگونه پیش برود و میزان استقبال بازار از شبکه‌های ما چگونه خواهد بود».

محسنی بیان داشته است: «ما برای شبکه فارسی وان با واکنش‌های بسیار خوبی مواجه شدیم و مخاطبان زیادی را به دست آوردیم. بر اساس این و نیز تحقیقاتی که انجام داده‌ایم، دریافتیم که جا برای راه‌اندازی دومین شبکه نیز وجود دارد».

سعد محسنی (نفر اول از سمت راست)، مدیر عامل بخش خاورمیانه امپراطوری رسانه ای مرداک

مرداک مدتهاست برای تغییر سبک زندگی مسلمانان، فروپاشی خانواده های ایرانی را هدف قرار داده و شبکه فارسی وان را راه اندازی کرده است. شبکه فارسی وان نیز برای عملیاتی کردن فروپاشی خانواده ها، سریال های تلوزیونی (غالبا کلمبیایی) که زمینه لیبرالیسم فرهنگی را ترویج می کنند با موضوعات خیانت، فرزند نامشروع و طلاق را در سطح وسیع با دوبله فارسی پخش می کند؛ تا با ترویج فمینیسم لیبرال در جامعه ایرانی حیا زدایی از زنان و غیرت زدایی از مردان موجب فروپاشی فرهنگی جامعه شود.

لازم به ذکر است که شرکت نیوزکورپوریشن، اخیراً به دلیل افشای شنود تلفن‌های شهروندان انگلیسی و رشوه دادن به پلیس انگلیس با چالش‌های زیادی مواجه شده و اعتبار خود را در سطح بین‌الملل از دست داده است. لازم به ذکر است که قیمت سهام نیوزکورپوریشن به دلیل رسوایی‌های اخیر 14 درصد کاهش یافت.

نوع مطلب : خبرها، فرهنگی، مدارک دخالتهای غرب در ایران امروز، جنگ نرم، هالیوود و رسانه های صهیونیستی، اشرار یهودی یا صهیونیزم، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
آنچه در این نوشتار مورد مطالعه قرار میدهد بدون شك مربوط به هموطنان مسیحی مومن به آئین الهی نیست كه بصورت متعارف و مقبولی در آئین اسلام و همچنین قانون درحال ادای فرایض دینی خود می باشند، بلكه این نوشتار ناظر برفعالیت های غیر قانونی مسیحیت تبشیری و كلیساهای خانگی است كه خصوصا با رویكردی صهیونیستی و ضد انسانی به نشر عقاید باطل و انحرافی آئینی فرقه ای می پردازند.


این همان فرقه ای است كه شبان نادانش در شبكه كلیسای تلویزیونی نجات فریاد میزند:«کسی که اسرائیل را لعنت می‌کند در حقیقت به خودش لعنت می‌فرستند چون اسرائیل سرزمین مقدسی است پس کسی که می‌گوید مرگ بر اسرائیل آن مرگ به خودش بر می‌گردد.»

دراین مطلب ابتدا به شرح برخی از شیوه های جذب مسیحیت تبشیری ، قشرهای مستعد برای پیوستن به این گروه و سپس مراحل پیوند خوردن معدودی از افراد فریب خورده خواهیم پرداخت.

 *سو استفاده از جهل افراد نسبت به دین مبین اسلام

اغلب افرادی كه به آئین صهیونیستی مسیحیت تبشیری در ایران جذب شده اند در اولین برخورد با متقدانشان ، باب هایی از كتاب مقدس و انجیل را مرور میكنند و مدعی میشوند كه در هیچ دینی من جمله اسلام تعالیمی ازین دست وجود ندارد.

نگارنده از یكی ازین افراد سوال میكند:شما چند آیه از قرآن را قرائت كرده اید و ندیده اید آموزه های انسانی تر و بلند تر از آنچه هر روز و پس از گرویدن به این فرقه با خود تكرار میكنید؟

و البته هیچ جوابی در ارئه به سوال وجود ندارد.

* ادعای شفا بخشی و اعجاز و كرامات

یكی از اصلی ترین روش های جذب در مسیحیت تبشیری ادعاهای واهی شفای بیماران جسمی و روحی و سلسله اقداماتی نظیر جن گیری و شفای معلولان است.

تصاویر و متون تولید شده توسط دستگاه‌های تبلیغاتی مسیحیت عمدتا در بخش ویژه‌ای شامل معجزات مورد ادعا واقع می‌شود. زنان و پیرانی که از بیماری‌های سخت نجات یافته‌اند بیشترین حجم تبلیغات را به خود اختصاص می‌دهند. در حقیقت این دسته از مروجان مسیحیت امیدوارند با بزرگ‌نمایی و دروغ‌پردازی پیرامون احتمال انجام معجزه در قبال بیماران و گرفتاران، طمع ناآگاهان را در جذب به مسیحیت برانگیزند.

كلیساهای تلویزیونی فارسی و غیر فارسی خصوصا برای اغوای بیماران و اشخاصی كه از عدم سلامت جسمی رنج می برند ، دائما تصاویر سختگی را پخش میكند كه افراد فلج و از كار افتاده با سر دادن شعارهای هیجان برانگیز شبان ها "هاله لویا" از جای خود به یكباره بلند میشوند و شفا می یابند.

البته این تمام نمایش نیست ، بلكه شبان های شومن ادعا میكنند كه وقتی به مسیحیت وارد میشوند به تمامی زبان های جهان سخن میگویند و میشنوند و این دروغی واهی و غیر قابل اثبات از سوی این افراد است.

صحنه های جن گیری متوهمانه دیگر روش اغواگری در این فرقه است كه سرشار ازفریادهایی است كه خصوصا زنان برای رهایی از اجنه سر میدهند و بدست شبان های كلیساهای تلویزیونی و هنر پیشگان سینمایی از شر جن رها میشوند.

شاید این صحنه ها انسان را به یاد تصاویر جن گیری فرقه شعور كیهانی نیز بیاندازد كه از همین روش برای فریب افكار عمومی و هرچه گرم تر كردن بازار فرقه بهره برداری میكند.

* سوژه سازی از طلبه های مسیحی شده مورد ادعا

ایجاد پیوند روانی و شكل دهی تحیر روانی از جمله شگردهای مورد استفاده فرقه مسیحیت تبشیری برای جذب افراد نا آگاهی می باشد كه بجای تامل در آیات نورانی قرآن دل به اباطیل سركردگان این فرقه میبندند و فریب تبلیغات دروغین این عناصر را میخورند.

 بر اساس نتایج یک تحقیق انجام شده در این زمینه، این دسته از تبلیغات مسیحیت حاوی هجمه علیه اسلام، عشق منحرف، محبت ظاهری، تساهل و تظاهر به مثبت‌اندیشی است که ماهیت این تبلیغات در آن آشکار است.

حال آنكه البته محتمل است افرادی كه دارای بیماری های روانی و روحی شدید و یا مسائل اخلاقی حاد بوده اند ، از مدارس دینی اخراج و با بهایی اندك به استخدام بنگاههای تبلیغاتی مسیحیت تلویزیونی درامده باشند كه امری عادی است و طبیعتا هر قشر اجتماعی می تواند با این مشكلات روبرو شود.

 * تبلیغات گسترده ضد دینی و ضد صلح

برخلاف مسیحیت حقیقی كه دایر بر احترام بر ادیان دیگر و آئین های الهی است ، این گونه از مسیحیت انحرافی كه جمعی از مجموعه رویكردهای صهیونیستی و شرك آمیز می باشد ، بقای خود را درگرو توهین و تحقیر سایر مقدسات خصوصا آئین نجات بخش اسلام میداند.

اسلامی كه با پیشروی غیر قابل توقف و پر شتابش در انگلستان ، آمریكا ، فرانسه ، آلمان و كانادا ، بعنوان قدرتمندترین كشورهای مسیحی ، مجموعه آئین مسیحیت را مورد تهدید جدی قرار داده و منجر به این شده است كه عملا دولتمردان غربی هزینه های بسیار گزافی را در راستای مقابله با میل جوانانشان در گسترش اسلام ، صرف تبلیغ مسیحیت تبشیری و كلیساهای خانگی در ام القری اسلام كنند.

بسیاری از عناصر فعال در حوزه تخریب دین مبین اسلام به صورت مستقیم و غیر مستقیم در خدمت این نوع ترویج مسیحیت قرار دارند.

همینطور نگاه به برخی از عناوین مطرح شده بیانگر عمق کینه‌توزی این جریان نسبت به ساحت مقدس اسلام، پیامبر اعظم(ص) و خاندان پاک پیامبر اسلام(ص) است. برخی از این فعالیت‌ها به استناد غلط به آیات قرآن و در راستای هجمه علیه معنویات انجام شده است. هجمه علیه اسلام در این تبلیغات در حالی صورت می‌گیرد که مسیحیت واقعی نه تنها منکر اسلام بلکه مبشر آن بوده است.

 * عشق به مثابه توهمات جنسی

یكی از اصلی ترین شیوه های جذب در جریان صهیونیسم استفاده از غریزه جنسی برای به بیراهه كشاندن مردمان جهان می باشد كه سینمای هالیوود مظهر اصلی گسترش این نوع ابتذال به شمار می آید.

در اینجا نیز با توجه به صبغه صهیونیستی مسیحیت تبشیری و ارتباط سركردگان ان جریان با دست اندركارن رژیم اشغالگر قدس بعنوان دشمن ترین دشمنان بشریت كه حتی به اعضای بدن انسانهایی در كشور دوست و همداستانشان یعنی آمریكا نیز رحم نمیكنند و آنرا به بدترین و فجیع ترین شكل ممكن مورد تجارت قرار میدهند،عشق منحرف و مخرب است كه در اغلب آموزه‌های این دسته از مبلغان مسیحیت قابل مشاهده است.

بدیهی است آموزه‌هایی از این دست زمینه‌های مفاسد متعدد اخلاقی و اعتقادی را فراهم می آورد. همچنین بر سبب عشق ورزیدن هر گناه و لغزش و هرگونه رسم منحرف کننده فرهنگی نظیر مهمانی‌های شبانه سراسر فساد و …، توجیه پیدا می‌کند.

 * استفاده از كمبود محبت و حس تنهایی

تاكید بیش از حد بر محبت و هدیه كردن ظاهری و واهی محبت به گروندگان مسیحیت از جمله تاكتیك های مسیحیت تبشیری برای جذب گروههای مختلف ، خصوصا جوانان كم اطلاع از آموزه های مذهبی می باشد.

محبت ظاهری از ارکان محتویات این شیوه تبلیغی مسیحیت در ایران است. نامگذاری شبکه‌های تلویزیونی، سایت‌ها، کتب و سی‌دی‌ها نیز بیانگر علاقه‌مندی ظاهری مبلغان به قرار دادن شعار محبت در کانون تبلیغات مسیحیت است.

* تظاهر امید به آینده

دیگر محوری که در محتوای تبلیغات مسیحیت به کرات مورد توجه و تکرار قرار می‌گیرد تظاهر امید به آینده است. در حقیقت گردانندگان صحنه تبلیغات مسیحیت دریافته‌اند که انسان امروزی نیازمند امیدواری است و از همین دریچه نهایت تلاش خود را برای مرتبط ساختن امید به آینده جهت دعوت افراد به مسیحیت به کار می‌بندند.

 * مثبت اندیشی اومانیستی

در سالهای گذشته (بالغ بر ده سال) گسترش ایده ها و نظریات مرتبط با مثبت اندیشی و موفقیت را به قلم نویسندگان غربی و خصوصا به صورت كتاب در كشور شاهد هستیم.

سیل گسترده مکاتب و نظریات مثبت‌اندیشانه اگر چه در برخی موارد حاوی نکات سازنده نیز است، اما تحقیقات به عمل آمده نشانگر این است که کانون تولید و پرورش این مباحث در جریان‌های مبلغ کلیسایی قرار داشته و با انگیزه بسیار قوی دنبال می‌شود. در حقیقت مسیحیت دروغین کنونی می‌کوشد تا با تظاهر به مثبت‌اندیشی خلاء معنوی عمیق پیروانش را پر کند.

 * شادی کاذب

عنصر بعدی که در تبلیغات مبلغان مسیحیت نقش کلیدی دارد «شادی» است. شاد زیستن به مفهوم مسیحیت یعنی گوش دادن به موسیقی‌های پاپ نگین، خواندن سرودهای دسته جمعی، بوسیدن یکدیگر، رقص، نوشیدن شراب و … این اقدامات که هیچ یک با فرهنگ ایرانی و اسلامی سازگار نیست، مکررا تبلیغ می‌شود. طبیعتا گروه‌هایی از اقشار اجتماعی که تمایلات و قیود مذهبی کمتری دارند به سرعت جذب شده و به ارضای امیال نفسانی خود به نام مذهبی می‌پردازند.

 * تساهل افراطی

مفهوم تساهل از جمله موارد محتوایی است که به شیوه‌های متعدد در قبال باورهای مذهبی پیروان ادیان تبلیغ می‌شود. در حقیقت به این دلیل تساهل در کانون تأکیدات تبلیغاتی قرار می‌گیرد، چون با استناد و استفاده از عوامل مرتبط با آن می‌توان تعصب دینی را کنار گذاشت. البته باید اضافه شود که تساهل در امور دینی در سال‌های اخیر به دفعات از سوی چهره‌های دگراندییشی نیز تبلیغ شده است و ایشان نیز زمینه‌های پذیرش ذهنی آنرا فراهم آورده‌اند.
 

  * کشف و شهود دروغین

مسیحیت انحرافی اولین گروهی است كه پس از آئین های خرافی یونان باستان و سرخپوستان آمریكای لاتین ادعای حلول را مطرح نمود و توانست این ایده انحرافی را به سایر جریانهای مذهبی جهان سرایت دهد.

ادعاهای مضحک و مکرر کشف از کشیشان تلویزیونی و خانگی آنقدر ادامه یافته است که در حال حاضر حتی بسیاری از گروندگان تازه وارد نیز ادعای کشف و شهود می‌کنند.

یکی از اعضای تیم این پژوهش، طی مصاحبه‌ای از فردی مرتد، دلیل تبلیغ دین مسیحیت را سؤال می‌کند، وی پاسخ می‌دهد: «من قصد نداشتم تبلیغ مسیحیت کنم، اما خداوند[مسیح(ع)] به من گفت: تو حتما باید پیام محبت من را به دوستان و فرزندانم برسانی و به آنها باید بگویی فیض خدا بر آنانی باد که به دیگران می‌گویند که من به خاطر آنان مصلوب شدم و دوباره بعد از سه روز زنده شدم.»

باید توجه داشت که بر اساس این عقیده بدون مبنا، عالم هستی سه روز از خدایی خداوند بی‌بهره بوده است.

* شبکه‌های ماهواره‌ای و کلیساهای خانگی

امروزه برخی از پدران و مادران ایرانی از گرایش فرزندانشان به مسیحیت ابراز نگرانی میكنند و اظهار میكنند كه فرزندانشان بشدت تحت تبلیغات و بمباران وسیع تبلیغاتی این فقه قرار دارند.

تلویزیونهای كلیسایی و كلیساهای خانگی دو ركن مكملی هستند كه حلقه های این زنجیره شوم را در كشور تكمیل میكنند و غار فرقه ای را برای انزوای افراد فراهم می آورند ، تا انسانها در این حصار كشی رسانه ای و جغرافیایی به تبدیل شدن یك عنصر فرقه ای بیاندیشند تا سیر حقیقی كمال و دست یابی به حقایق ادیان مختلف.

شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای و همچنین کلیساهای خانگی در شهرهایی چون تهران، کرج و رشت نقش بسزایی در تبلیغ مسیحیت دروغین در ایران دارند.

کشورهای اسلامی در سال‌های اخیر پذیرای موج وسیع و پردامنه‌ای از تبلیغات مسیحیت بوده‌اند. در این میان ایران اسلامی نیز بیش‌ترین سهم از هجمه‌های این موج را دریافت کرده‌ است.

یکی از موسسات پژوهشی در این زمینه تحقیقی انجام داده است که بر اساس آن تبلیغات تلویزیونی، تبلیغات شهری، تبلیغات در اقشار، تبلیغات در کلیساهای خانگی، اینترنت و اغواگران،۶ راه تبلیغ مسیحیت در ایران است.

* تبلیغات تلویزیونی

تلویزیون‌های ماهواره‌ای به صورت‌های گوناگون نقش بسزایی را در اعمال تبلیغات مسیحیت ایفا می‌‌کنند. این مجموعه‌های رسانه‌ای که به صورت شبکه‌ای و کاملا هماهنگ به تحرک می‌پردازند به شیوه‌های گوناگونی، به صورت مستقیم و غیر مستقیم تبلیغات وسیعی را برای مسیحیت به مرحله اجرا در می‌آورند. از جمله این رسانه‌ها که با هزینه‌های بسیار گزافی راه‌اندازی و اداره می‌شوند می‌توان به شبکه‌های «تپش» و «محبت تی‌ وی» ،«نجات»،«امید ایران»،« پارس تی ‌وی» و … اشاره کرد. برخی از این رسانه‌ها نظیر « پارس تی‌‌وی» بنابر دلایل ۲ گانه‌ای همچون حذف کمک مالی از یک سو و عناد با اسلام از سوی دیگر، دست به تبلیغات مسیحیت می‌زنند. محورهای القای این تلویزیون‌ها شامل این موارد است:

الف) تبلیغات مسیحیت صهیونیستی. یکی از مجریان شبکه تلویزیونی «نجات تی‌وی» می‌گوید: «کسی که اسرائیل را لعنت می‌کند در حقیقت به خودش لعنت می‌فرستند چون اسرائیل سرزمین مقدسی است پس کسی که می‌گوید مرگ بر اسرائیل آن مرگ به خودش بر می‌گردد.»

ب) انجام تبلیغات ویژه معتادان و معلولان با استفاده از تصاویر ساختگی و مجعول و انتشار موسیقی و تصاویر هیجان‌آور که به صورت مدام از این شبکه‌ها پخش می‌شود.

ج) نشان دادن مسیحیت به عنوان یک دین فراگیر که توانسته است تمامی نژادها را به خود جذب کند.
این گونه اقدامات عوام‌فریبانه اغلب با انتشار نماهنگ‌هایی از درون ایران نیز همراه می‌شود.

* انواع تبلیغات شهری

تبلیغات شهری مسیحیت شامل طیف وسیعی از اقدامات می‌شود. دیوارنویسی، ترسیم صلیب بر روی دیوار اماکن عمومی و خصوصی، توزیع رایگان کتاب‌هایی نظیر «بهای محبت»، «‌حیات در مسیح»‌، «تشبه به مسیح»، «‌دروس مقدماتی»، «زندگی تازه»، «آشنایی با کتاب مقدس»، «عیسی کیست؟»‌، «‌کلیسا»، «بشارت شخصی»، «اخلاقیات کتاب مقدس»، «چگونه باید دعا کرد؟»، «چگونه کتاب مقدس را دعا کنیم؟»، «‌روح القدس دوست و یاور شما»، «پرستش مسیحی»، «‌خادم مسیحی»، «‌ازدواج و خانواده»، «طرح الهی-انتخاب شما»، «راهنمای مطالعه انجیل یوحنا»، «اصول اعتاد ما»، «‌ماموریت کلیسا»، «خدمت تعلیم»، «‌مسیحی در جامعه» و …، توزیع سی‌دی‌های تبلیغی رایگان نظیر «عشق»، «خدا محبت است»، «کتاب آفرینش»، «‌داستان خدا» و … نیز از این دست اقدامات هستند.

* تبلیغات در اقشارمختلف اجتماع

سازمان هماهنگ‌کننده تبلیغات مسیحیت با تشکیل گروه‌های متعددی درون کشور انجام تبلیغات را به صورت تخصصی علیه اقشار مختلف اجتماعی و سنی دنبال می‌کند.
الف) گروه سنی: بررسی‌های به عمل آمده توسط گروه پژوهشی نشانگر جذب گروه سنی بین ۱۸ الی ۲۰ سال است. این جذب در فاصله سنی ۲۰ الی ۲۵ سال با ۴۰ درصد رشد مواجه است. در بخش مردان نیز این روند ۶۰ درصد بیشتر است.
ب) گروه‌های اجتماعی: گروه‌های اجتماعی که دارای بیشترین اهمیت و اولویت در برنامه‌های جذب گروه‌های مبلغ مسیحیت هستند، عبارتند از: دانشجویان، معتادان، مخالفان سیاسی نظام، دختران فراری و کودکان خیابانی، بهائیان، لائیک‌ها و معلولان جسمی و مبتلایان به بیماری‌های صعب‌العلاج.

*جذب معتادان

معتادان به انواع مخدر و مشروبات الكلی بدلیل ضایعات روحی و روانی و جسمی فراوان ، از جمله شكننده ترین بخشهای اجتماعی در هر كشور به شمار می آیند.

در ایران نیز بدلیل قرار گرفتن كشور در شاهراه مبادلات مخدر و تلاش كشورهای اشغالگر در افغانستان ، برای تولید و ترانزیت ارزان مخدر ، علی رغم جان فشانی های در خور تحسین نیروهای انتظامی و نظامی شاهد شیوع اعتیاد به انواع مخدر هستیم.

در این میان بسیاری از خانواده های معتادان بدنبال پیدا كردن راه رهایی فرزندانشان از دام اعتیاد می باشند ، كه در این نقطه حساس مسیحیت تبشیری نهایت استفاده را از كمپ های ترك اعتیاد برای جذب نیروهای جدید بكار بسته و خصوصا با مستتر شدن در متن آموزه های "ان ای" اهداف خود را به پیش میبرد.

افراد در این گروههای ترك اعتیاد عملا تن به پذیرفتن روح آموزه های مسیحی همچون اعتراف میدهند و مسیری اعتیاد روحی را به جای اعتیاد جسمانی و روانی به مخدر های شیمیایی و طبیعی در پیش میگیرند.

* تبلیغات در کلیساهای خانگی

طبیعی است كه دشمنان اسلام صرف اندك هزینه ای برای دایر كردن محلی برای تبلیغات ضد دینی را به جنگ های نظامی ترجیح دهند و بكوشند تا ازین رهگذر اهداف سیاسی خود را در جنگ نرم علیه ایران اسلامی به پیش ببرند.

کلیساهای خانگی، منازلی هستند که کشیشان مسیحی و یا افراد مرتد تازه جذب شده، مالکیت و یا اجاره آنها را در اختیار دارند. این محل‌ها از سوی سازمان‌های کلیسایی با مبالغ قابل توجهی به اجاره در آورده می‌شوند تا توسط مالک، امورات جذب در آنها صورت بگیرد. این مکان‌ها عمدتا شاهد رجوع جوانان تازه جذب شده هستند. همچنین برخی از کتب، سی‌دی‌ها و جزوات شب‌نامه‌ای و وبلاگ‌های اینترنتی، از این اماکن تهیه و توزیع و بروزرسانی می‌شوند. بیشترین آمار در خصوص کلیساهای خانگی مربوط به شهرهای تهران، کرج و رشت است.

* اینترنت و وب سایتها

برخی از ویژگی‌های منحصر به فرد اینترنت، زمینه‌ای را فراهم آورده است تا بسیاری از گروه‌ها و جریان‌های غیرقانونی از آن به عنوان وسیله‌ای امن، جهت تبلیغ و جذب بهره‌برداری کند. فعالیت مبلغان مسیحی در اینترنت با استفاده از حداقل ۳۰ سایت و ۲۰۰ وبلاگ فعال، جریان دارد. تالار گفت‌وگوی این سایت‌ها به محلی برای جذب ایرانیانی تبدیل شده است که تبلیغی را دریافت و پس از مدتی به محافل خانگی دعوت می‌شوند. همچنین از دیگر کارایی‌های اینترنت برای گروه‌های مبلغ مسیحیت مظلوم‌نمایی، تشویش اذهان عمومی، و … از طریق انتشار اخبار کذب و بزرگ‌نمایی شده است.

* اغواگران

بررسی‌ها به عمل آمده نشان دهنده این مهم است که گروه‌های مبلغ انجیل(باقید استثنا برای هموطنان مسیحی كه مقید به اصول و اخلاق حاكم بر جامعه ،كیش و كشورشان هستند)، طیف وسیعی از اغواگران زن را در اختیار دارند و از این گروه برای جذب افراد مذکر بهره‌برداری می‌کنند. این گروه از افراد با سخنرانی و تبلیغ چهره به چهره در محافل و با راه‌اندازی وبلاگ و چت کردن مبادرت به جذب جوانان هوس‌باز می‌کنند.

* هرمی های مسیحی

شبكه های هرمی در حال حاضر بخش های مهمی از روش های جذب در فرقه ها را به خود اختصاص میدهند كه در لوای جذب چهره به چهره به افراد توصیه میشود.

یشتر افرادی که به مسیحیت می‌پیوندند طوطی‌وار به تکرار آموزه‌هایشان می‌پردازند و از حداقل اطلاعات عقیدتی برخوردارند و بعد از مدتی به گسترش تشکیلات گروه‌های تبشیری به شکل شبکه‌های هرمی می‌پردازند.

مراحل جذب به فرقه مسیحیت تبشیری

علاوه بر موارد یاد شده نقش انتقال پیام ها در جذب به این فرقه بسیار حائز اهمی می باشد ، بگونه ای كه بیشترین کسانی که به مسیحیت روی خوش نشان می‌دهند از طریق دریافت پیام در رسانه‌ها این حرکت را پیگیری می‌کنند که در ادامه متن به طور مختصر در این بخش به آن اشاره شده‌ است:

* آغاز راه با دریافت پیام

اغلب گروندگان جدید به مسیحیت از سه راه به این آیین جذب شده‌اند: تبلیغات حضوری، تلویزیونی و اینترنتی.
این افراد اغلب توسط فردی به آیین مسیحیت دعوت شده‌اند که در دانشگاه محل تحصیلشان و یا در محل کار و سکونتشان با آنها آشنایی داشته است.

گروه دیگر نیز از طریق مشاهده برنامه‌های تلویزیونی و سایت‌های اینترنتی به این آیین‌نامه گرویده‌اند.
برنامه‌های جذاب، سخنرانان توانا، دروغ‌های بزرگ در زمینه اعجاز و…، گفتگوها و تبلیغ آزادی‌های مفرط در این برنامه‌ها بر جذب جوانان کمک شایانی می‌کند.

* برقراری ارتباط با مركزیت فرقه

مخاطبین تلویزیون‌های فارسی زبان اغلب با خارج از کشور تماس برقرار کرده و به وسیله مجریان و اپراتورهای تلفن به یکی از کلیساهای خانگی و کشیش‌های فعال در آن جذب می‌شوند.
در خصوص سایت‌ها و مراجعان حضوری نیز شماره همراه کشیش در اختیار ایشان گذاشته می‌شود. اما قبل از مبادرت به تماس و یا فورا پس از برقراری اولین تماس طی چند مرحله مذاکره تلفنی به مراسم ورود به آیین مسیحیت دعوت می‌شوند.

* دعوت به محافل كذایی

افراد جذب شده در مرحله سوم به یکی از محافل داخل و یاخارج از کشور با درنظر گرفتن بضاعت مالی سفر برای مسافر یا مجموعه دعوت کننده دعوت می‌شوند.

جلسات داخلی در منازل یاد شده موسوم به کلیساهای خانگی که اغلب در مناطق مرفه شهرهای بزرگ قرار دارد برگزار می‌شود. جلسات خارجی که بیشتر به منظور برنامه‌سازی، برگزاری جلسات بزرگ کلیسایی و…. برپا می‌شوند در کشورهایی نظیر ترکیه، قبرس، یونان و…. تشکیل می‌شود. عمده مهمانان این جلسات با هزینه سازمان‌های تبلیغی مسیحیت، سفر و اقامت می‌کنند.

* قرار دادن افراد در تشكیلاتی منسجم

تمامی فرقه ها پس از جذب برای باقی نگهداشتن حضور فرد در فرقه به او نقشی سازمان دهی شده و جایگاهیمشخص در تشكیلات اعطا میكنند.

مرحله چهارم سازماندهی جذب شدگان در گروه‌های محفلی است که به صورت منسجم و تحت نظر فرد مشخصی در هر شهر یا منطقه صورت می‌پذیرد.

پس از مدتی افراد جذب شده پس از طی مراحل فشرده آموزشی به عوامل جذب که باید سازنده یک شبکه هرمی دیگر باشند تبدیل می‌شوند. بیشتر این افراد طوطی وار به تکرار آموزه‌هایشان می‌پردازند و از حداقل اطلاعات عقیدتی برخوردارند.

به هر حال همچنان تبلیغات مسیحیت تبشیری از جمله گذاره های مهمی است كه فضای اجتماعی و فرهنگی كشور را برای پیشبرد اهداف دشمنان ایران اسلامی در جنگ نرم ، هموار می سازد.

بدیهی است هر گونه اقدامی از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی در راستای مبارزه با این بلای اجتماعی و انحراف نه چندان شایع اما رو به پیش می تواند ، مستوجب خیرات و بركات زیادی برای كشور عزیزمان باشد.

البته به حول و قوه الهی ایرانیان كه به میل پذیرای شریعت مقدس اسلام بوده اند ، اثبات كرده اند كه هیچ آئین و فرقه ای را به دین مبین اسلام كه شایسته ترین و برترین و كاملترین آئین نزد خداوند متعال است را ترجیح نمیدهند.
نوع مطلب : افشاگری، مقالات، فرهنگی، خبرها، تفکرات غرب زده، مدارک دخالتهای غرب در ایران امروز، جنگ نرم، هالیوود و رسانه های صهیونیستی، اشرار یهودی یا صهیونیزم، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
ردپای صهیونیست‌ها در انفجارهای اسلو/ وزیر خارجه نروژ قبل از حادثه: اسرائیل باید اشغال سرزمین فلسطینی را تمام کند

چند روز از وقوع دو عملیات تروریستی بزرگ در یکی از آرام‌ترین کشورهای اروپایی می‌گذرد اما هنوز پاسخی به مجهولات این معادله عجیب داده نشده تا مشخص شود علت اصلی وقوع این حوادث چه بوده است و چه چیزی سبب شده تا ابتدا یک بمب‌گذاری در نزدیکی ساختمان مرکزی دولت و ساعتی بعد در اردوی نوجوانان حزب حاکم در شمال غرب اسلو تیراندازی شود.

به گزارش رجانیوز، این حادثه تروریستی 92 كشته شده و با وجود بازداشت شخصی که اقدام به تیراندازی کرده است، منابع رسمی از اعلام انگیزه عامل این جنایت طفره رفته اند.

نخست وزیر نروژ در واکنش به این حوادث، تنها از بازداشت یک نفر در ارتباط با این عملیات خبر داد و اشاره‌ای به انگیزه وی نكرد؛ رویکردی که البته از سوی رسانه‌ای خبری شکسته شد و مشخص شد که فرد ضارب، یک اسلام ستیز افراطی وابسته به طیف بنیادگرای مسیحی بوده است.

انعکاس آنچه از "آندرس برینگ برویك" عامل انفجارهای اسلو دراینترنت منتشر شده، نشان می‌دهد كه وی یک راست‌گرای افراطی است و طبیعتا گرایش‌های ضداسلامی و ناسیونالیستی داشته؛ مساله‌ای که اگرچه تاکنون به عنوان ابزاری علیه گسترش روزافزون اسلامگرایی در اروپا استفاده می‌شد اما حادثه اخیر نشان داد که زنگ خطر برای غرب نیز به صدا درآمده که تبلیغ و تشویق بنیادگرایی علیه اسلام می‌تواند به عنوان عامل فروپاشی اجتماعی خودشان نیز عمل کند.

اتحادیه اروپا و غرب که پس از حملات تروریستی در 11 سپتامبر، در موضوع تروریسم انگشت اتهام را به سوی جهان اسلام نشانه رفته و به کمک سینمای هالیوود و پروپاگاندای رسانه‌ای خود، اسلام را ریشه تروریسم در جهان معرفی کرده‌اند، اکنون با خشونت ناشی از ناسیونالیسم و راست‌گرایی افراطی در قلب اروپا مواجه شده‌اند.

اما آنچه موجب شده تا برخی نسبت به پشت پرده این حوادث تشکیک کنند، سخنانی است که چند روز پیش از سوی وزیر امور خارجه نروژ درباره برنامه هسته‌ای ایران و همچنین وضعیت سرزمین‌های اشغالی بیان شد و با واکنش سران رژیم صهیونیستی نیز مواجه شد.

چند روز قبل از حملات تروریستی در نروژ و در دومین روز از کمپ تابستانی جوانان حزب کار این کشور، "یوناس گهر" در این کمپ حاضر شد و در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در مورد وضعیت فعلی رژیم صهیونیستی و همچنین برخی اظهارات در مورد تشکیل کشور مستقل فلسطین گفت: اشغال سرزمین فلسطینی‌ها باید متوقف شود، اسرائیل هر چه زودتر دیوار حائل را تخریب کند و نسبت به سرنوشت و وضعیت زندگی مردم اهمیت قائل شود.

"گهر" همچنین بر لزوم تشکیل یک کشور و دولت مستقل فلسطینی که توسط مردم این کشور به روزی کار آمده باشد، تاکید کرد.

نكته جالب دیگر اینكه، روز گذشته رسانه‌های رژیم صهیونیستی به نقل از دفتر "ایهود باراك " وزیر جنگ این رژیم گزارش دادند كه نروژ پیشنهاد كمك این رژیم برای مقابله با تجاوزات در این كشور را نپذیرفت. بنابر این گزارش، باراك با مقام‌های مسئول نروژ تماس تلفنی برقرار كرده و كشته شدن تعدادی از شهروندان نروژی در حملات و انفجار در این كشور را تسلیت گفت. باراك همچنین به مقام‌های نروژ پیشنهاد كمك كرد اما آنها تاكید كردند كه كه نیازی به این كمك‌ها ندارند.

وی چند ماه پیش نیز در دیدار سفیر ایران در نروژ ضمن ابراز حمایت از برنامه هسته ای ایران گفت كه "این حق ایران  است که به انرژی صلح آمیز هسته ای دستیابی داشته باشد"، وزیر امور خارجه نروژ همچنین با بیان اینکه نروژ حامی ایران در این ماجراست، ابراز امیدواری کرد که ایران و گروه  1+5 مذاکرات هسته ای را ادامه  بدهند. وی از برخی اظهارات جنگ‌طلبانه دولت امریکا نیز انتقاد کرد.

نگاهی به پیشینه فعالیت‌های جاسوسی و تروریستی رژیم صهیونیستی نشان می‌دهد که سران این رژیم ابایی از انجام عملیات ترور و کشتن افراد برای تامین مقاصد و منافع سیاسی خود به‌ویژه در مواردی كه با اظهار تردید در مورد موجودیت آن‌ها پیوند می‌خورد، ندارند؛ موضوعی که سال گذشته و در جریان ترور چند نفر از اعضای سازمان حماس در کشور امارات نیز صورت گرفت و با رسوایی گسترده سرویس اطلاعاتی اسرائیل (موساد) روبرو شد.

اگرچه هنوز علت اصلی عملیات تروریستی در نروژ اعلام نشده اما با توجه به مواضع مقام دولتی ارشد این کشور، بعید نیست که ردپای رژیم صهیونیستی نیز در این حادثه فاجعه‌بار به عنوان یکی از طراحان این سناریو در میان باشد.

نوع مطلب : افشاگری، مقالات، اشرار یهودی یا صهیونیزم، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


( کل صفحات : 13 )    ...   3   4   5   6   7   8   9   ...   
درباره وبلاگ

حدیث از امام رضا (ع) :"همانا از كسانی كه مدعی مودت ما اهل بیت (ع) هستند، كسی هست كه در فتنه‌گری، برای شیعیان ما از دجال شدیدتر است. (راوی) گفتم: برای چه؟ (امام) فرمودند: به خاطر دوستی با دشمنان ما و دشمنی با دوستانمان. چون چنین شد، حق با باطل آمیخته می‌شود و مؤمن از منافق بازشناخته نمی‌شود."
---------
امام خامنه ای(حفظه الله) : بصیرت یعنی اینکه بدانیم شمری که سر امام حسین (ع) را برید همان جانباز جنگ صفین بود که تا مرز شهادت پیش رفت.
-------
امام صادق(ع) فرموده‌اند "ایمان خود را قبل از ظهور تكمیل كنید چون در لحظات ظهور ایمانها به سختی مورد امتحان و ابتلاء قرار می‌گیرند. "(كافی/1/370/6 ؛ كمال‌الدین/1/18)
-------
آیت الله محمد تقی مصباح یزدی :
در پاسخ به سؤالی مبنی چگونگی مقابله جوانان با مفاسد اخلاقی، گفت: بهترین و آسان‌ترین راهی که جوانان می‌توانند برای مقابله با مفاسد اتخاذ کنند، توسل به حضرت بقیة‌الله‌الاعظم(عج) است.
-------
عبدالله بن سنان می‌گوید: حضرت صادق علیه السلام فرمود: به زودی شبهه‌‌ای عارض شما می‌گردد؛ پس (در ایام) بدون نشانه‌ای که دیده شود و بدون امامی که شما را هدایت کند باقی خواهید ماند. در آن روز کسی نجات نمی‌یابد مگر آن کسی که به دعای غریق، دعا کند.
عرض کردم: «دعای غریق چیست؟» فرمود: می‌گویی:
یا اللهُ یا رَحْمنُ یا رَحِیمُ یا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِی عَلَی دِینِکَ
من گفتم: یا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ وَ الاَبْصارِ ثَبِّتْ قَلْبِی عَلَی دِینِکَ. (راوی کلمه و الابصار را به دعا اضافه نمود) حضرت صادق علیه السلام فرمودند: «به راستی که خدای عزّوجل مقلب القلوب و الابصار است، اما آن‌چنان که من گفتم بگو: یا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِی عَلَی دِینِکَ.»
----------
اگر این ولایت فقیه جهانگیر شود، امام زمان ما خواهد آمد، و این مقدمه سازی برای ظهور حضرت است. ما در دوران نائب امام زمان امتحان می‌شویم برای خود حضرت؛ اگر در امتحانات پای رکاب ولی فقیه ـ نائب امام زمان(ع) ـ پیروز شدیم، به امام زمان(ع) خواهیم رسید.
--------
امام صادق(ع):«امام خودت را بشناس، زیرا، هرگاه، امام خود را شناختی، تقدم یا تاخر این «امر ظهور»، زیانی به تو نرساند.»
---------
راز امنیت ایران از نگاه آیت الله جوادی آملی : ما (ایرانیان) به برکت اهل بیت علیهم‌السلام در میدان مین از مصونیت برخورداریم.
---------
«ان یَشَأ یُذهِبكُم ایُّهَا النّاسُ و یأتِ بِآخَرینَ وَ كانَ اللّهُ على ذلكَ قدیر» (نساء: 5.)133 اى مردم، اگر او بخواهد شما را از بین مى‌برد و افراد دیگرى به جاى شما مى‌آورد و خدا بر این كار تواناست.

آیه در سیاق برخى آیات در بى‌نیازى خدا از طاعت مردم و عدم زیان از مخالفت مردم است؛ زیرا آنچه در آسمان و زمین است مِلك اوست. سپس مى‌فرماید: براى خدا هیچ مانعى ندارد كه شما را از بین ببرد و جمعیتى آماده‌تر و مصمّم‌تر جانشین شما كند و خداوند بر این كار توانایى دارد.

شیخ طوسى، طبرسى، میبدى، زمخشرى، قرطبى، آلوسى، فیض كاشانى، طبرى و دیگر مفسّران از رسول خدا نقل كرده‌اند: «وقتى این آیه نازل شد، رسول خدا دست خود را به پشت سلمان زد و فرمود، آن جمعیت قوم این مرد، یعنى مردم عجم و فارس هستند.»

در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم ... سرزنش ها گر کند خار مغیلان غم مخور
مدیر وبلاگ : مسعود موسوی
مطالب اخیر
موضوعات
پیوندها
نویسندگان
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

                    
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic